Alle tall er i mill kr.

Oversikt balanse
Oversikt balanseRegnskap 2017Regnskap 2018Regnskap 2019Regnskap 2020Endring 20-19
Anleggsmidler11 915,6013 177,6014 237,0315 263,021 025,99
I. Varige driftsmidler7 076,027 857,508 582,049 210,03627,99
1. Faste eiendommer og anlegg6 893,387 628,558 291,408 944,02652,62
2. Utstyr, maskiner og transportmidler182,64228,96290,64266,01-24,63
II. Finansielle anleggsmidler977,881 068,971 182,101 276,8994,78
1. Aksjer og andeler394,54389,98391,51394,593,09
2. Obligasjoner0,000,000,000,000,00
3. Utlån583,34678,99790,60882,2991,70
III. Immaterielle eiendeler0,000,000,000,000,00
IV. Pensjonsmidler3 861,704 251,124 472,894 776,10303,22
Omløpsmidler1 757,491 753,971 832,751 932,5699,81
I. Bankinnskudd og kontanter1 256,211 222,441 157,661 248,5790,91
II. Finansielle omløpsmidler0,000,00119,39119,34-0,05
1. Aksjer og andeler0,000,00119,39119,34-0,05
2. Obligasjoner0,000,000,000,000,00
3. Sertifikater0,000,000,000,000,00
4. Derivater0,000,000,000,000,00
III. Kortsiktige fordringer501,28531,53555,70564,658,95
1. Kundefordringer271,90264,89266,5565,11-201,44
2. Andre kortsiktige fordringer0,000,000,00253,35253,35
3. Premieavvik229,38266,65289,15246,19-42,95
Sum eiendeler13 673,0914 931,5716 069,7817 195,581 125,80
Egenkapital4 120,094 435,344 630,035 095,83465,79
I. Egenkapital drift342,66311,87331,93268,86-63,07
1. Disposisjonsfond126,90216,39233,34131,03-102,31
2. Bundne driftsfond94,5595,4898,58137,8339,25
3. Merforbruk i driftsregnskapet0,000,000,000,000,00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet121,220,000,000,000,00
II. Egenkapital investering382,15346,97378,23431,4453,21
1. Ubundet investeringsfond363,65327,91358,21388,7330,52
2. Bundne investeringsfond18,5019,0520,0242,7122,69
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet0,000,000,000,000,00
III. Annen egenkapital3 395,273 776,513 919,884 395,53475,65
1. Kapitalkonto3 352,583 733,813 877,194 352,83475,65
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift0,000,000,000,000,00
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering42,6942,6942,6942,690,00
D. Langsiktig gjeld8 964,189 792,9410 812,8311 475,90663,07
I. Lån4 715,035 278,366 094,376 903,56809,19
1. Gjeld til kredittinstitusjoner3 577,814 418,985 235,006 044,18809,19
2. Obligasjonslån0,000,000,000,000,00
3. Sertifikatlån1 137,22859,38859,38859,380,00
II. Pensjonsforpliktelse4 249,154 514,594 718,464 572,34-146,12
E. Kortsiktig gjeld588,82703,29626,92623,85-3,06
I. Kortsiktig gjeld588,82703,29626,92623,85-3,06
1. Leverandørgjeld0,000,000,09187,39187,31
2. Likviditetslån0,000,000,000,000,00
3. Derivater0,000,000,000,000,00
4. Annen kortsiktig gjeld588,82703,29626,83436,46-190,37
5. Premieavvik0,000,000,000,000,00
Sum egenkapital og gjeld13 673,0914 931,5716 069,7817 195,581 125,80
F. Memoriakonti0,000,000,000,000,00
I. Ubrukte lånemidler-400,90-348,90-452,73-565,45-112,73
II. Andre memoriakonti-178,60-197,58-273,86-277,23-3,37
III. Motkonto for memoriakontiene-579,50-546,48-726,59-842,69-116,10
Alle tall i mill kr.