Kulturkontoret leverer gode tjenester til kommunens innbyggere, innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Dette skjer på Stormen bibliotek, Bratten aktivitetspark og møteplassene for ungdom som blir driftet av Ung kultur. I tillegg også den omfattende tilretteleggingen av ulike anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Kulturkontoret har utviklet en samhandlingskultur, internt og eksternt.  Til tross for et krevende korona år med reduserte kulturtilbud, så har personalet hatt god motivasjon og levert tjenester som forventet.

Økonomi

I 2020 hadde Kulturkontoret et positivt regnskapsresultat på ca. kr 7 mill. Overskuddet skyldtes blant annet forsinket innflytting i Svømmehallen kulturhus, vakante stillinger i flere av seksjonene/virksomhetene og gjenstående midler fra nyopprettet tilskuddsordning «Aktiv og artig sommer for alle». Det ble også gjort driftstilpasninger for å ta høyde for tapte inntekter i forbindelse med koronasituasjonen.

Personal

Personalsituasjonen har vært rimelig stabil.

Mål og resultater

Bodø ble i 2019 tildelt status som Europeisk kulturhovedstad i 2024. I 2020 ble det inngått en selskapsavtale mellom  Bodø2024 IKS og Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Selskapet er opprettet som et interkommunalt selskap, eid av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune med 50% hver. Bodø2024 har fått på plass personer i sentrale stillinger i organisasjonen