Bodø kommune rehabiliterte barnehager i 2020. Bygging av ny barnehage i Mørkvedbukta pågår og skal ferdigstilles høsten 2021. Flere barnehager har fått oppgradering av barnehagens utelekeplass.

I siste del av 2020 ble barnehagekontoret og grunnskolekontoret sammenslått til et felles barnehage- og skolekontor. Dette er en pilot som varer ut 2021, før det tas en endelig avgjørelse. Målet med sammenslåingen er å heve kvaliteten på arbeidet i både barnehage og skole, fokus på utdanningsløpet 0-16 og utvikle bedre sammenheng mellom barnehage og skole.

ØKONOMI

Resultatet for barnehagesektoren viser et samlet overskudd på 5,5 mill. kr.

Av det samlede resultatet for sektoren representerer driften av de kommunale barnehagene et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. Resultatet på enhetsnivå viser at de aller fleste barnehagene har driftet godt innenfor egne budsjettrammer. Av de totalt 19 kommunale barnehagene driftet 4 utover tildelt budsjett, hvorav ingen av overskridelsene utgjør mer enn 2 % av bruttobudsjett.

Driften av barnehagekontoret/ fellesområdet gikk med et mindreforbruk på 0,7 mill. kr.

Det som i 2020 har bidratt negativt til det samlede driftsresultatet fra den kommunale delen av barnehagesektoren, er reduserte inntekter fra foreldrebetaling i forhold til budsjett. Slår man sammen effekten av det reduserte antall barnehagebarn i både de private og de kommunale barnehagene, bidro den til å redusere driftsresultatet med ca 2 mill. kr.    

PERSONAL

Barnehagekontoret jobber for en barnehagesektor i Bodø. Kommunale barnehager og ikke-kommunale barnehager samhandler om opptak, kompetanseheving og møtevirksomhet med et felles mål å utvikle og styrke barnehagesektoren. Barnehagene jobber godt med å utvikle nødvendig kompetanse i de ulike personalgruppene gjennom lærende møter og nettverk. Alle våre møtepunkt med barnehagene holder høy faglig kvalitet og gjennomføres etter prinsippene for lærende møter og nettverk. Barnehagene har jobbet målrettet og godt med å utvikle kompetanse knyttet til kommunens felles satsningsområder. 

Barnehagekontoret har en bemanning på 4,0 årsverk.

Tall fra årsmelding 2020 viser at det ved utgangen av 2020 var totalt 295 årsverk barnehagelærere av totalt 621,5 årsverk i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Antall barnehagelærere i grunnbemanning var 47,47 %.

I kommunale barnehager var det totalt 120,7 årsverk barnehagelærere av totalt 244,97 årsverk. Dette utgjør 49,3 % av den totale grunnbemanningen.

Barnehagelærermangelen er merkbar. Det er vanskelig å rekruttere til stillinger og det er flere søknader om dispensasjoner fra utdanningskravet fordi barnehagene ikke får kandidater til ledige stillinger. Dette gjelder spesielt i forbindelse med utlysninger gjennom året.

Barnehagesektoren har tatt imot flere lærlinger i 2020.

MÅL OG RESULTATER

Sykefravær - det samlede sykefraværet overstiger ikke 9 %

Barnehagene nådde ikke resultatmålet på 9% sykefravær. Samlet sykefravær for 2020 endte på 12,3%

Andel barnehager som årlig gjennomfører foreldreundersøkelsen alle kommunale barnehager gjennomførte foreldreundersøkelsen i 2020.

Opptak
I hovedopptaket 2020 fikk alle barn som ifølge barnehageloven har rett til plass, barnehageplass fra høsten 2020.

I området Tverlandet/ Saltstraumen var det noen få barn som ikke fikk plass innenfor sonen.  Det er kapasitet i alle bydeler innenfor 20 % av etterspørsel.

Det var ledige barnehageplasser i sonene Alstad/ Grønnåsen og Rønvik/ Nordsia etter opptaket. Alle plassene i kommunen var fylt opp i februar/mars 2021.

Både nasjonalt og lokalt er det lave fødselstall for 2019. For Bodø er det 498 barnefødsler i 2019, noe som betegnes som et historisk lavt fødselstall.

For 2020 er fødselstallet 519, altså en økning fra året før.