2020 ble et spesielt år for Bodø kommune. 12. mars ble en merkedag ved at kommunen for første gang i fredstid ble nedstengt på grunn av Covid-19. Skoler stengte, hjemmekontor ble innført, og på mindre enn ei uke fikk elever, lærere og andre kommunalt ansatte en digital arbeidsplattform. På sykehjemmene og i øvrige botilbud ble det innført besøksforbud, og det ble  opprettet nye tjenester som smittesporing, testing av antatt syke og kontroll av reisende på flyplasser og båtterminaler.

Koronapandemien har medført at krisehåndtering har vært en hovedoppgave  i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2020. Krisehåndteringen har bl.a. medført ekstra stort fokus på samordning med andre samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører, dokumentasjon av krisehåndtering, og  oppfølging av lokale og nasjonale tiltak.

For barn og unge har dette vært et krevende år. Tjenestene i oppvekst og kultur har gjennom hele pandemien hatt et særlig fokus på å holde barnehager, skoler og tjenester for barn og unge mest mulig åpne og tilgjengelige. Det har vi i stor grad lykkes med.

Økonomi

Kommunen har avsluttet 2020 med et negativt nettodriftsresultat på 63 mill kr. Dette  utgjør -1,4% av kommunens totale inntekter, mot statlig anbefaling og kommunens  vedtatte regler på 1,75%.  Sammen med vedtatte avsetninger til reserver og overføringer til investering utgjør bunnlinje resultat -118 mill kr. Dette er i tråd med rådmannens prognose fra andre tertialrapport.  I henhold til regnskapsforskriften kan ikke regnskapet avsluttes med negativt resultat så lenge det er foretatt avsetning til reserver. For å få resultatet i balanse er det strøket budsjettert avsetning til fond og overførte midler til investeringer.  

Kommunen har fortsatt driftsnivå som ikke harmonerer med inntektene. I løpet av 2020 har organisasjonen redusert driftsnivå med over 100 mill kr, men det er fortsatt ikke nok til å få en drift i balanse. Det er svært viktig at organisasjonen lykkes med påbegynte driftstilpasning  for å få på sikt bærekraftig økonomi.

Bærekraftsmål

Gjennom året har det blitt jobbet mye med FNs 17 bærekraftsmål opp mot nasjonale og lokale nettverk. Bodø kommune har bidratt til etableringen av det nasjonale bærekraftsnettverket, hvor strategier rundt utvikling av tiltak, standardisering på rapportering og implementering på lokalt nivå er sentrale arbeidsoppgaver. Bodø kommune har vært ansvarlig arrangør for å samle frivillighet, næringsliv, akademia og innbyggere sammen om kommunens fokus på bærekraftsmålene, hvor målsettingen har vært generell kunnskapsheving og økte samarbeidsmuligheter på tvers av sektorer. Bystyret har vedtatt at alle kommunale planer og strategier skal vurderes opp mot FNs bærekraftmål.

Ny by – Ny flyplass

Planleggingen av nye Bodø lufthavn og ny bydel har god fremdrift. I 2020 besluttet regjeringen valg av utbyggingsalternativ for Nye Bodø lufthavn i tråd med kommunens anbefalinger. Forprosjekt for ny lufthavn ble ferdigstilt i 2020.  Arbeid med kommunedelplan for ny bydel pågår for fullt. Staten har gjennomført konseptvalgutredning for transportløsninger, og et omforent konsept for ny adkomstvei er foreslått. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune opprettet i 2020 et felles eiendomsselskap som skal eie og utvikle eiendommen når den overtas. Det ble i 2020 vedtatt salg av eiendommer som del av finansiering for kjøp av arealer i ny bydel 

Byutviklling

I året som har gått  utbyggingsprosjektene Rådhusparken, Skateparken, Aktivitetspark (Kvartal 99), Hovdejordet 3. etg. og Aspåsen Skole blitt ferdigstilt. Det kontinuerlige fokuset på energieffektivisering bidrar til lavere kostnader og at kommunen når vedtatte mål for klima- og energiplan.

Medvirkning og digitale løsninger vektlegges i stor grad  i byutviklingenDet er vedtatt rekordmange reguleringsplaner i 2020. Dette viser at bodøsamfunnet fortsatt har høy aktivitet og høyt tempo i utviklingen av byen og kommunen.

Den kommunale delen av Bypakke Bodø har prosjektert og bygd fortau, gang/sykkelveier, bussholdeplasser og trafikksikkerhetsprosjekter for kr 40 mill. i 2020. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt, med fokus på kompakt byutvikling og  utvikling av kommunedelplan for ny bydel som er under utarbeiding og legges ut på høring 2021.

Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024

Det var en seier for innsatsen til mange aktører da denne beslutningen ble tatt. Det ligger store forventninger til de prosesser, utviklingstiltak og kompetanseutvikling som nå er under utvikling i forbindelse med Bodø2024, både for Bodø, regionen og landsdelen. 

Bodø kommune driver et aktivt arbeid innenfor kultur, idrett og friluftsliv. En rekke prosjekter har kommet på plass i løpet av 2020. Av nye spennende arenaer for kultur og aktivitet er Kvartal99 med en svært populær nyanlagt isflate midt i sentrum, og Svømmehallen scene som blir en ny arena for musikk for både unge og mer etablerte utøvere.   

Kunnskapsløftet 2020 eller Fagfornyelsen 

Dette er den største enkeltreformen i norsk skole på mange år. Bodøskolen har arbeidet grundig med forberedelsene av reformen. Parallelt med innarbeiding av nye læreplaner på alle trinn, pågår en storstilt kompetanseheving av lærere. Reformens ambisjon er å fornye norsk skole i alle fag og på tvers av fag. Ny overordnet del definerer skolens tilrettelegging for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.