Bodø kommune eier og forvalter i overkant av 300 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak og kommunale aksjeselskap inngår ikke i dette grunnlaget. Foretak og selskap ønsker likevel i voksende grad å bruke tjenestene til kommunen. Fra 01.01.21 inngikk Stormen KF FDVU-avtale leveranse med kommunen.

Estimert markedsverdi på bygningsmassen er i størrelsesområdet 6-7 milliarder. Dette inkluderer barnehager, skoler, sykehjem/ helseinstitusjoner, idrettsanlegg, administrasjonsbygg og andre bygg Kommunale boliger er ikke i UEs forvaltningsportefølje, men overtakelse av FDVU-ansvaret for denne boligmassen er under utredning.

Avdelingen har i 2020 levert godt på både kvalitetsmål og økonomiske mål.

Økonomi

Avdelingen har i 2020 levert tilfredsstillende resultater ift. budsjettmål og bidratt positivt til kommunens regnskapsmessige resultat, med 6,2 millioner i mindreforbruk. I et år som har vært preget av Covid-19-situasjonen har avdelingen i stor grad levert tjenester som planlagt. På bakgrunn av usikkerhet rundt kompensasjon for Covid-kostnader justerte avdelingen tidlig aktiviteten for året for å sikre at avdelingen holdt seg innenfor rammene. Når det på slutten av året ble klart at avdelingene skulle kompenseres fullt ut påvirker det avdelingens regnskapsmessige resultat positivt. Deler av det positive avviket skyldes også effekter av det løpende arbeidet med driftstilpasninger, digitalisering, automatisering og effektivisering.

Iht. retningslinjer vedtatt i PS 71/20, avsetninger til vedlikeholdsfond, var det lagt opp til en avsetning til disposisjonsfond for vedlikehold på i overkant av tre millioner i 2020. Fondet har som formål å sikre at det planlagte vedlikeholdet blir mer langsiktig og begrense periodiske avvik. Dette for å gjøre det mulig å unngå suboptimalisering i årlige vedlikeholdsplaner, samt å få fleksibilitet til å kjøre prosjekter som går over regnskap-/budsjettår. For regnskapsåret 2020 viser kommunens totale regnskap et merforbruk og foreslått avsetning må derfor i forhold til gjeldende regnskapsregler fjernes for å balansere kommunens totale resultat. Dette vil påvirke framtidige vedlikeholdsplaner. Det arbeides derfor med å se på mulighetene i regelverket for å beholde vedlikeholdsfond slik at kommunen kan sikre sin fremtidige formuesforvaltning.

Personal

Avdelingen hadde 156 faste årsverk 31.12.20, fordelt innenfor fagområdene FDVU, renhold service, eiendomsforvaltning og utvikling, utbygging, og avtaler og kontrakter. Av disse er ca 86 årsverk innen renhold service. Avdelingen har i 2020 videreført arbeidet med rekruttering av fremtidsrettet fagkompetanse når naturlige avganger oppstår for å møte den økte kompleksitet i kommunens bygg, samt ytterligere profesjonalisering av avdelingens driftsorganisasjon.

Sykefraværet i 2020 endte på 4,4%, en mindre økning fra det historisk lave 3,4% i 2019. 4,4% er innenfor avdelingens mål og fremdeles lavt i kommunen. Resultat kommer av kontinuerlig fokus og oppfølging fra alle kontorer i avdelingen.

Mål og resultater

Avdelingens mål for 2020:

  1. Ytterligere å profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg.
  2. Økonomisk balanse - budsjett 2021 med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser.
  3. Fokus på lavt sykefravær med mål på under 4,5%.
  4. Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering for å nå mål i klima- og energiplan.
  5. Optimalt beslutningsgrunnlag for gjennomføring av investeringsprosjekter.
  6. Sikre optimale driftskonsekvenser i nye investeringsprosjekter.
  7. Bidra til optimale driftskonsekvenser i eksisterende bygningsmasse.
  8. Utarbeide langsiktige strategier for eiendomsporteføljen, herunder bruk av riktige nøkkeltall for å optimalisere bruk av kommunale bygg og areal.
  9. Sørge for god operasjonalisering av FNs bærekraftsmål samt Bodø kommunes klima- og energiplan innenfor avdelingens virksomhetsområder.