Politisk sekretariat har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av politisk møtevirksomhet, folkevalgtes arbeidsvilkår og innsyn i politiske møtedokumenter. Politisk sekretariat har også ansvar for koordinering av arrangementer, vertskapsfunksjon og internasjonalt samarbeid for administrativ og politisk ledelse.

Koronapandemien satte sitt preg på gjennomføringen av møtevirksomheten i folkevalgte organer i 2020. Bystyret gjennomførte 7 møter, mens formannskapet gjennomførte 19 møter i 2020. Dette skyldtes blant annet at formannskapet for en periode hadde delegert myndighet fra bystyret for å behandles saker som ellers skulle behandles av utvalgene, samt at formannskapet hadde ansvaret for å fordele midler til næringslivet som følge av koronasituasjonen.  

Politisk sekretariat har hatt ansvaret for å koordinere og utarbeide blant annet følgende saker fremmet til politisk behandling i 2020:

  • Revidering av delegeringsreglement for Bodø kommune.
  • Reglementer for alle folkevalgte organ i Bodø kommune som følge av krav i ny kommunelov.
  • Internasjonal strategi.
  • Midlertidige endringer i lovverk som følge av covid-19.

Kommunens vigslere gjennomførte 99 vielser i 2020, en nedgang på 10 fra året før.

Registering av møtegodtgjørelser ble fulldigitalisert i 2020.