Barne- og familieenheten (BFE) er en organisatorisk enhet som består av Helsestasjon/familiesentrene, Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, Ergoterapi- og fysioterapitjenesten, Psykisk helsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk fagteam og Utekontakten.

Tjenesteområdene driftes innenfor gjeldende lover, forskrifter og faglige retnings-linjer, og har som uttalt mål at man samlet sett skal styrke den tverrfaglige innsatsen rundt barn, unge og deres familier med behov for koordinerte tjenester.

Enheten har et bredt ansvarsområde som omfavner forebyggende og helse-fremmende tiltak, ivaretakelse av barn og unges behov for helsehjelp, behandling, re/habilitering, sakkyndig vurdering, organisasjons-/systemutvikling, språkvansker, spesialpedagogisk bistand samt oppsøkende rus- og kriminalitetsforebyggende innsats.  

Tjenestene er kommunedekkende. De gis delvis desentralisert på helsestasjonene/ familiesentrene, i barnehagen, på skolen eller hjemme, og delvis sentralisert på Alsgården der mange av tjenesteområdene og ledelsen er samlokalisert. Alle tjenesteområdene tar imot studenter innenfor sin fagprofesjon.

BFE samarbeider tett med barnehage og skole både i individuelle saker og i faglig utviklingsarbeid, bl.a. i satsingen på «Inkluderende barnehage og skolemiljø», «Helsefremmende barnehager og skoler», «Kompetanseløftet» m.m.

I tillegg til individuell oppfølging av barn/unge og deres familie, er det etablert ulike gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

I 2020 har korona-situasjonen gitt tjenesten ekstra utfordringer. Det har vært et uttalt mål å opprettholde tjenestetilbudet til barn og unge på så normalt nivå som mulig innenfor gjeldende smittevernhensyn og det har vi i stor grad lyktes med. Helsepersonell i tjenesten har ikke vært omdisponert til andre arbeidsoppgaver, og det har vært et tett samarbeid mellom barnehage- og skoleledelsen, samt aktuelle tjenester i Helse- og omsorgstjenesten (Miljøtjenesten, Tildelingskontoret) om oppfølging av ekstra sårbare barn, unge og deres familier.

ØKONOMI

Det samlede regnskapsresultatet for BFE viser et overskudd på ca. 1 million.

Spesialpedagogisk fagteam har et merforbruk på 5,6 millioner knyttet til styrket grunnbemanning i barnehagene, som følge av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Budsjettet er i samme periode redusert med 2 millioner pga. nedgang i barnetallet.

Øvrige tjenester i BFE leverer et positivt resultat, og vakanser i flere stillinger og forsinkelser i tilsettingsprosesser har bidratt til positivt sluttresultat for BFE totalt.

Nasjonal satsing på styrking og videreutvikling av helsestasjon- og skolehelse-tjenesten ga i 2020 Bodø kommune 7,5 millioner i øremerkede midler fra Helsedirektoratet til ekstra årsverk i denne tjenesten.

PERSONAL

BFE har totalt ca. 140 årsverk og er en tjeneste med høyt kompetansenivå.  

Enheten har et godt omdømme og har lite rekrutteringsutfordringer når det gjelder faste stillinger, men store utfordringer når det gjelder rekruttering til kortere vikariater og ved lengre sykefravær.

Tidligere år har det periodevis vært problematisk å rekruttere helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og spesialpedagoger med mastergrad. Men siste året har det vært godt kvalifiserte søkere også innen disse fagprofesjonene.

MÅL OG RESULTAT

De ulike tjenesteområdene har utarbeidet egne mål i henhold til budsjett, basert på faglige prioriteringer. I stor grad lykkes man i å nå disse.

Oppvekstplanens målsetting er konkretisert i OK-avdelingens virksomhetsplan og videre i tjenesteområdenes egne aktivitets-/handlingsplaner. Resultat evalueres fortløpende.

Det er et stort behov for å avklare ansvars- og oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten (BUPA) og kommunehelsetjenesten når det gjelder psykiske lidelser til barn og unge. Herav også dimensjoneringen av den kommunale helsetjenesten på dette området. Det er etablert felles samhandlingsarena mellom forvaltningsnivåene for å avklare dette.