Teknisk avdeling har tilbakelagt første driftsår med ny organisering. Det har vært utfordrende å sluttføre dette arbeidet i 2020 på grunn av Covid-19.

Avdelingen har gått fra 6 til 4 kontorer.

I dag består avdelingen av:

  • Bygg og Miljø
  • Byutvikling
  • Byteknikk
  • Vann og Avløp

Bakgrunnen for OU-prosessen har vært et ønske om bedre samhandling med effektive arbeidsprosesser. Det har vært et mål å styrke ledelse, fagmiljø, tjenester og servicenivå. Avdelingen er på god vei for å nå disse målsetningene. Hvis man bedømmer etter antall årsverk sett opp mot økt arbeidsmengde og kompleksitet er det tydelig at avdelingen allerede nå henter ut effektiviseringsgevinster.

Avdelingen vil kontinuerlig jobbe med effektivisering av arbeidsprosesser ved hjelp av samhandling og automatisering.

Økonomi

Avdelingens regnskap for 2020 viser 6,7 mill. i mindreforbruk for selvkostområdet VA og 6,8 mill i merforbruk for driftsorganisasjonen – netto et merforbruk på 100.000 i 2020. En hard vinter i 2020 er den store driveren for merforbruket på driftsorganisasjonen. Her har en aldrende maskinpark, med medfølgende reparasjoner, en innvirkende faktor. Avslutningsvis i 2020 er det bestemt å fordele 80 mill kr. i ikke-effektuerte krav i 2020 ut på tjenesteområdene. Dette påvirker avdelingens resultat negativt med ca. 2,9 mill og er inkludert i tidligere nevnte tall.

VA området har et mindreforbruk/overskudd i 2020. Dette var planlagt og går til å «betale» for framførbare underskudd fra tidligere år som er forskuttert av kommunen.

Covid-19-situasjonen har medført betydelig inntektsfall for området vei og trafikk, herunder spesielt parkering. Dette er i sin helhet blitt kompensert i 2020 som gjør at de påvirkede områdene kommer ut omtrent iht. budsjett.

Personal

Ved utgangen av 2020 hadde avdelingen 210 faste årsverk og er en avdeling med komplekse og sammensatte oppgaver. Av avdelingens årsverk er 127 knyttet til selvkost eller annet som ikke påvirker øvrig drift. Ved ansettelsesstopp ligger derfor mulighetsrommet for økonomisk effekt innenfor de resterende 83 årsverk. Dette er et ansattvolum som kan sammenlignes med 2015. Med den veksten som har vært, og den økte andel arbeidsoppgaver, viser avdelingen således at det er gjennomført effektivisering av driften. I en kommune i vekst og kontinuerlig utvikling oppstår det fort utfordrende personalsituasjoner på enkelte områder da det er behov for nøkkelkompetanse, bla. innenfor plan, juss, kommunikasjon og digital utvikling. Dette gjelder også sårbarhetsutfordringer ift. sykdom og ferieavvikling. I 2020 hadde avdelingen et sykefravær på 6,4% som er oppgang fra 4,97% i 2019. Dette er fremdeles innenfor kommunens mål på 7,5%.

Mål og resultater

Kompleksiteten og volumenet av tjenester som leveres av Teknisk avdeling reflekteres også gjennom statistikken av antall henvendelser til Bodø Kommune; omtrent halvparten er relatert tekniske tjenester. Avdelingen prosjekterer og gjennomfører flere prosjekter innenfor vei, vann og avløp som bidrar til framtidsrettet byutvikling med fokus på miljø og trafikksikkerhet - Herunder også Bypakke Bodø hvor hovedfokus er kollektivtransport, gang/sykkel, og trafikksikkerhet. Avdelingen deltar også bla. i prosjektene Ny by-ny flyplass, FME ZEN, digitalisering og 3D-planer, utarbeidelse av boligprogram, Smartere transport Bodø, nettverk for byvekstavtaler, Byen og havna, samt Bylab Bodø.