Bodø kommune bosatte 41 av vedtatt 74 flyktninger, samt 22 familieinnvandrede i 2020. Differansen mellom 41 bosatte og 74 vedtaksplasser skyldtes lave ankomsttall til Norge, og redusert behov for bosetting i kommunene på grunn av pågående pandemi.

57 deltakerne ble avsluttet i introduksjonsprogrammet i 2020, 71% av deltakerne gikk direkte over i arbeid og utdanning, inkludert overgang til grunnskole. 

ØKONOMI

Resultatet for det samlede flyktningeområdet viser et underskudd på 0,7 mill kr.

Årets drift har vært sterkt preget av koronasituasjonen som har ført til at antall bosettinger er vesentlig lavere enn det man opprinnelig hadde budsjettert med og færre bosettinger betyr mindre inntekter i form av statlige overføringer.

Deler av årets inntektstap er saldert gjennom reduksjon i de variable kostnader som er direkte knyttet til aktivitetsnivået. I tillegg har man i tråd med vedtektene til Flyktningfondet overført 11,2 mill kr for å kompensere for den resterende inntektsreduksjonen. Overføring er 1,6 mill kr lavere enn tidligere varslet i forbindelse med rapportering for andre tertial.

Denne positive differansen har en direkte sammenheng med effekten av tjenestens kontinuerlige arbeide med å gjennomføre nødvendige driftstilpasninger for å sikre en bærekraftig økonomi.

Til tross for at 2020 har vært et svært vanskelig driftsår mener tjenesten at man har lyktes i å ivareta egne ansatte samt opprettholde et tilfredsstillende kvalitetsnivå på tjenestetilbudet til brukerne.

PERSONAL

Flyktningkontoret har gjennom 2020 gjennomført bemanningstilpassing som følge av lave ankomsttall, redusert bosetting og reduksjon i inntekter i form av statlige overføringer. Bemanningen ble redusert fra 17 faste årsverk i 2019 til 15 faste årsverk i 2020. I tillegg ble prosjektstillinger tilknyttet integreringsmottak avviklet ved avslutning av prosjektet i desember 2020.

Oppfølging av enslige mindreårige var i 2020 organisert i Barnevernet - gjennom Bo og nærmiljø avdelingen med to årsverk.

MÅL OG RESULTATER

Flyktningkontorets mål og resultater er forankret bl.a. i kommuneplanens samfunnsdel, virksomhetsplan for flyktningkontoret, nasjonale måltall knyttet til integreringsmottak, økonomiplaner og budsjett, bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger i 2020 etter anmodning fra IMDi.

Mål:
Bodø kommune bosetter 74 flyktninger i løpet av i 2020. Familiegjenforente kommer i tillegg. Deltakere kvalifiserer til jobb og utdanning gjennom individuell oppfølging i integreringsmottak, introduksjonsprogram og hverdagsintegrering.

Indikatorer:

Bodø kommune bosetter 74 flyktninger og familiegjenforente.

Minst 55 prosent av deltakere i introduksjonsprogrammet skal være i jobb eller utdanning ved avslutning i programmet.

Bodø kommune viderefører prosjekt «Helsefagarbeider utdanning» i samarbeid med Nordland fylkeskommune og NAV.

Bodø kommune viderefører Fagstyrk med mål om gjennomføring av videregående skole.

Inntil 60 deltakere i integreringsmottak skal ha et fulltidsprogram.