Nærings- og utviklingsavdelingen (NU) har stor bredde i funksjoner, arbeidsoppgaver og kompetanse. Avdelingen er på flere områder Bodø kommunes strategiske fagmiljø og legger mye innsats i god koordinering, involvering og samhandling med kommunens tjenesteområder og fagmiljøer.

ØKONOMI

Driften av avdelingen hadde et mindreforbruk på rundt 0,39 mill.kr. Hovedårsakene var mindre kjøp av tjenester fra andre, vakanser i stillinger, økt eksterne tilskudd og god kostnadskontroll.

PERSONAL

Ved utgangen av 2019 hadde avdelingen 31 medarbeidere hvorav 11 i midlertidige stillinger knyttet til prosjekter med stor grad av ekstern finansiering. Avdelingen rekrutterer godt og anses som en attraktiv arbeidsplass, likeså er medarbeidere attraktive ovenfor andre arbeidsgivere. I en utviklingsavdeling anses det «sunt» med en viss rotasjon av medarbeidere. I 2020 hadde avdelingen et sykefravær på 6,9 %.

MÅL OG RESULTATER

 • Revidere kommunens planstrategi og bidra til effektivisering av kommunens planproduksjon.
 • Innenfor klima og miljø: Bidra til oppfølging og implementering av tiltak vedtatt i klima- og energiplan og utarbeidelse av årlige klimaregnskap. Fortsette sertifisering av offentlig og private virksomheter som miljøfyrtårn. Følge opp vedtak i klima- og energiplan om sertifisering av kommunale virksomheter.
 • Videreutvikle kampanjen “Det gode liv” innenfor arbeid med folkehelse, tettere dialog mellom samarbeidspartene og bidra til økt bruk av bærekraftsmålene.
 • Sikre at mangfolds- og inkluderingsperspektivet ivaretas i all kommunal planlegging, tjenesteproduksjon og i kommunens samarbeid med andre der det er riktig
 • Revisjon av boligplan. Boligplan skal legge til rette for utvikling av et boligtilbud som dekker ulike behov.
 • Bygge kunnskap og kompetanse som sikrer at planleggingen av Ny bydel oppfyller NBNF-prosjektets ambisiøse målsetninger om klima, energi og miljø. Herunder størst mulig grad av lokal massehåndtering og gjenbruk internt på området og videreutvikle tanker og konsepter om et fremtidsrettet energisystem gjennom FME ZEN
 • Realisere verdiskapningsstudien som veikart for strategisk næringsutvikling og jobbe aktivt med å få til selskaps – og organisasjonsetableringer i Bodø regionen, herunder prioritere å klargjøre og synliggjøre kommunens næringsareal på land og sjø
 • Innenfor smart Bodø-programmet: Videreutvikle ZEN, Smartere transport og Smartere arkitektur prosjektene. Støtte opp om smart satsingen i andre avdelinger og sørge for brede forankring av H2020 prosjektet «City Loops» i alle relevante deler av organisasjonen
 • Utvikle prosjektet SAMLOK II (Albertmyra) fra mulighetsstudie inn i en skisseprosjektfase og videreutvikle satsingen på flyfrakt av sjømat direkte fra Bodø.
 • Bodø i Vinden: Øke antallet månedlige lesere på Bodo.no fra 1700 til 3500 samt øke antallet abonnenter på nyhetsbrev fra 500 til 1000.
 • Etablere og videreutvikle Kulturveien næringsnettverk (min 25 bedrifter) samt få til minimum 6 bedriftsetableringer i området
 • Landbruk, havbruk og skogbruk: Gjennomføre mulighetsstudie for prosessering av marin biomasse til mat, fôr-ingredienser, medisin og bioenergi forankret i kommunens klimaplan og FN`s bærekraftsmål.