Helse- og omsorgsavdelingen (HO) tilbyr et mangfold av tjenester som leveres hele døgnet, og som i hovedsak er hjemlet i lover og forskrifter. Tjenestene er i hovedsak vedtaksbetinget og tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon, eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Avdelingen består av tjenesteområder innenfor Institusjoner, Hjemmetjenesten, Miljøtjenesten, Tildeling, Helse, NAV og Boligtjenester.

Helse- og omsorgsavdelingen er den nest største avdelingen i Bodø kommune. Tjenesteområdet skal sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste av god kvalitet slik at innbyggerne får best mulig levekår, og at de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres.

Helse- og omsorgsavdelingen står i samsvar med den demografiske utviklingen i Bodø ovenfor en meget stor og krevende vekst i behovet for tjenester fremover. Bodø kommune opplever at flere pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten, samtidig som disse pasientene har mer krevende og sammensatte diagnoser. Som følge av endret prioritering i sykehusene, med bl.a. mer poliklinisk behandling og kortere liggetid har kommunen fått flere oppgaver knyttet til oppfølging og viderebehandling. Dette utfordrer kommunens økonomiske rammer. For så sikre effektiv ressursbruk vil avdelingen fremover være avhengig av å lene seg på dokumentert kunnskap om effekter av ulike tiltak.

Covid 19

For å overholde krav til smittevern ble avdelingen i løpet av året nødt til å redusere tjenestenivået for mange av avdelingens brukere og pasienter. Avdelingen har brukt flere personalressurser overfor enkeltpasienter, og har økt bruken av ressurser i institusjonene for å sikre overholdelse av regelverket. Særlig våren 2020 hadde avdelingen mange ansatte i karantene. Høyt sykefravær har medført behov for å ta inn vikarer for å dekke opp kritiske situasjoner. Mange medarbeidere har hatt store arbeidstidsbelastninger over lang tid.

Det er registrert økt symptomtrykk blant avdelingens brukere som har psykiske problemer. Avdelingen har videre registrert en økende ensomhet blant hjemmeboende eldre med kognitive utfordringer. Dette har gitt økt belastning for pårørende. Flere eldre har fått svekket sine kognitive tilstander. Det registreres en vesentlig høyere søknadsmasse til dagtilbud for eldre, og et stort press på langtidsplasser sykehjem.  I sykehjem har mange beboere en økt opplevelse av ensomhet. HO var tidlig ute og innførte krav til karantenetid for alle utenlandske vikarer. Det har i flere tilfeller medført at avdelingen har unngått smitte inn i sykehjem.

Helsekontoret har stått for store deler av arbeidet knyttet til etablering av luftveislegevakt, testing og smittesporing. På Sølvsuper helse- og velferdssenter ble det etablert en koronaavdeling med kapasitet på inntil 20 pasienter med Covid-19. Det har også vært betydelig aktivitet for å fremskaffe tilstrekkelig mengder med smittevernutstyr.

Da landet ble «stengt ned» 12. mars 2020 måtte tjenestene håndtere saker som hverken ledere eller medarbeidere hadde erfaringer med fra tidligere. Hverdagen ble snudd på hodet for alle i avdelingen. Læringskurven var bratt, og blant de mange oppgaver som måtte håndteres var; kontinuitetsplan, opprettelse av nye prosedyrer, beredskapsplan, omplassering av ansatte, tilganger på hjemmekontor, utvide antall kontorplasser, anskaffelse av smittevernutstyr, besøkskontroll/besøksregulering, tilpasse tjenestene til å møte brukere og samarbeidspartnere gjennom å ta i bruk elektroniske verktøy, og oppfølging av engstelige brukere mm.

Personalgruppene i avdelingen var «på» fra første stund og tok situasjonen veldig på alvor. Nye beskjeder og prosedyrer er fulgt opp og igangsatt fortløpende. God informasjonsflyt ble svært viktig, og ulike lederteam har jobbet tett sammen for å sikre at personalgruppene ble   fulgt opp med spørsmål og utfordringer underveis. På tross av all usikkerheten og uroen i samfunnet har avdelingen opplevd en sterk lojalitet og samhold i personalgruppene. Ansatte har gjort det «lille ekstra», og vikarer har stilt opp på kort varsel ved behov. Medarbeiderne har vært ekstra kreative og løsningsorienterte, og har hatt stort fokus på ivaretakelse av avdelingens brukere fra første dag!      

Til tross for en rekke krevende forhold vurderes det samlet sett slik at helse- og omsorgsavdelingen har levert gode tjenester til Bodø kommunes befolkning i 2020.   

Personal

Helse- og omsorgsavdelingen var i 2020 budsjettert med 1 373 årsverk med ca 1650 medarbeidere. Avdelingen er budsjettert med 1397 årsverk fra 2021.

Det registreres en krevende kamp om arbeidskraften. Det er et sterkt behov for å stabilisere og øke den sykepleiefaglige kompetansen. Sykepleierkompetansen er den mest krevende yrkesgruppen å rekruttere fremover for Bodø kommune. Det samme gjelder helsefagarbeidere og leger. Det viktigste avdelingen kan gjøre for å lykkes med å rekruttere disse kompetansegruppene er å tilby attraktive fagmiljøer og gode arbeidsvilkår. Parallelt med dette må man se på muligheten for å vri arbeidsoppgaver til andre yrkesgrupper, som er lettere å rekruttere.

Bodø kommune har opprettet et heltidskulturprosjekt hvor representanter for tillitsvalgte, ansatte og ledere i avdelingen deltar. Prosjektet har sett på alternative tilnærminger som sikrer forsvarlige kvalitet for brukere og pasienter, og det ble  opprettet et Bemanningskontor i februar, som et tiltak for å kunne oppnå en heltidskultur.

Bemanningskontoret skal tilby 100 % stillinger til fast ansatte som har hatt uønsket deltid. Dette gjelder primært helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Unntaket er ansatte på natt og små helg/rekruterings stillinger. Bemanningskontoret skal også forsøke å redusere bruken av sykepleiere fra eksterne byrå, gjennom å ansette egne sykepleiere.

I 2020 ble 42 stillinger finansiert opp til fulle stillinger. Dette ble gitt til 40 helsefagarbeidere og 2 vernepleiere. Dette ble gitt som en økning av grunnbemanningen til de aktuelle virksomhetene. Det var 35 ansatte fra institusjonsområdet, 6 ansatte fra hjemmetjenesteområdet og 1 ansatt fra Miljøtjenesten. For avdelingen har dette vært et givende arbeid, og det er stor glede og tilfredshet fra disse ansatte og fra deres ledere.

Avdelingen har hatt stort fokus på 10- faktor i 2020. 10-faktor et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida», og er et sentralt verktøy for utvikling i KS´ «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

Rundt om i avdelingen er det arbeidet tett sammen med respektive arbeidsmiljøgrupper for utarbeidelse av tiltak knyttet til de definerte målområdene. Dette har vært en svært nyttig og lærerik prosess for de involverte. Alle har gått inn i prosessen med et stort engasjement.

Bodø kommune har som overordnet målsetning at sykefraværet ikke skal overstige 7,5 %. Sykefrafraværet i avdelingen økte fra 10,2% i 2019 til 10.7% i 2020. Avdelingen bruker mye tid og ressurser på å få sykefraværet ned. Det er fokus på tett oppfølging av sykemeldte. Lederne gjennomgår opplæring og veiledning for håndtere oppgaven.

Økonomi

Årets resultat for helse- og omsorgsavdelingen viser et totalt merforbruk på 28,6 mill. kr.

Helse og omsorgsavdelingen startet året 2020 med en samlet økonomisk utfordring på ca 84 mill, hvor 54 mill var merforbruk fra 2019 og 30 mill var tidligere og nye vedtatte innsparingskrav. Avdelingen har gjennom 2020 hatt stort fokus på stram økonomistyring og gjennomføring av politisk vedtatte innsparingskrav. De fleste områder i helse og omsorg klarte å forbedre resultatet fra 2019, og gjennomførte sine innsparingskrav. I 2020 leverer Helse og omsorgsavdelingen et samlet mindreforbruk på 9,8 mill. kr i driften. Merforbruket på 28,6 mill. kr er knyttet til det sentrale innsparingskravet på 80 mill i stillingsreduksjoner, hvor helse- og omsorgsavdelingen fikk sin andel på 38,4 mill. kr. Dette innsparingskravet ligger sentralt hos kommunaldirektøren og er ikke blitt effektuert i løpet av 2020. Utfordringer knyttet til rekrutterings- og kompetanseutfordringer er likevel en kontinuerlig problemstilling i tjenesten, og gir merutgifter til kjøp av private vikarer og overtid. Det ble brukt omtrent 19,3 mill.kr til kjøp av vikartjenester i 2020. Dette er likevel en nedgang på 10,7 mill. kr fra 2019.

Tabellen nedenfor viser hvordan resultatet fordeler seg på de ulike områdene innen helse- og omsorgsavdelingen.

Tjenestetabell - økonomi 2020

.
Område Regnskap 2020 Budsjett 2020 Resultat 2020 
HO ØVRIG 36 224 459 12 017 210 -24 207 250 
INSTITUSJONER 351 228 359 343 410 078 -7 818 281 
HJEMMETJENESTEN 266 790 016 273 495 210 6 705 186 
MILJØTJENESTEN 260 658 177 255 519 618 -5 138 561 
TILDELING 125 166 858 128 516 421 3 349 563 
HELSE 101 393 995 96 882 327 -4 511 667 
NAV 87 115 435 90 840 224 3 724 788 
BOLIGTJENESTEN 6 990 672 6 275 242 -715 430 
Sum 1 235 567 971 1 206 956 330 -28 611 652 

Mål og resultater

Helse- og omsorgsavdelingen har i tråd med nasjonale og kommunale føringer kommet langt i utviklingen av helse - og omsorgstjenestene. For aktivitet vises det til fremstillingen  under de ulike tjenesteområdene i årsmeldingen. Det har vært satset mye på å utvikle tjenester med forebygging og tidlig innsats. Det arbeides ut fra en helhetlig tilnærming, som skal bidra til egenmestring, økt livskvalitet og ivaretakelse av den enkelte bruker.

Prosjektet Smart Helse 2035 er den overordnede organiseringen av dette utviklingsarbeidet i avdelingen. Formålet er å utvikle og vri tjenestenivå og innhold i samsvar med behov og tilgjengelige ressurser. Det arbeides nå med å utarbeide en helhetlig plan for soner, smarte bygg og smarte bydeler som skal understøtte bærekraftig drift.