«Ny By Ny Flyplass» prosjektet er det jobbet med de ulike problemstillingene i tett samarbeid med øvrige partnere Avinor og Forsvarsbygg. Avinor fullførte ved årsskiftet 2020/2021 sitt forprosjekt etter at Regjeringen besluttet valg av utbyggingsalternativ tidligere på høsten.

ØKONOMI

Prosjektet hadde i 2019 et mindreforbruk på 1,67 mill.kr Skyldes i all hovedsak tidsforskyvning av noen arbeidsoppgaver/utredninger.

PERSONAL

Ved utgangen av 2020 er 12 årsverk helt eller delvis knyttet direkte opp mot prosjektet. I tillegg er en rekke medarbeidere indirekte engasjert i kommuneadministrasjon.

MÅL OG RESULTATER

  • Utvikle eiendomsstrategi og etablere et eiendomsselskap tilknyttet NBNF samt klargjøre lokal finansieringsmodell.
  • Bygge kunnskap og kompetanse som sikrer at planleggingen av Ny bydel oppfyller NBNF-prosjektets ambisiøse målsetninger om klima, energi og miljø. Herunder størst mulig grad av lokal massehåndtering og gjenbruk internt på området og videreutvikle tanker og konsepter om et fremtidsrettet energisystem gjennom FME ZEN.

Hovedfokus gjennom 2020 har vært å få på plass rammeverk og forutsetninger for samlet finansieringsplan og avtaler om eiendomstransaksjoner mellom Forsvarsbygg, Avinor og lokalt selskap. For å kunne vurdere det lokale bidraget til flytting av lufthavn, har det vært nødvendig å innhente oversikt over eiendommen som skal overtas og tilstand på denne, samt kartlegge begrensninger og muligheter for utnyttelse.

Det ble i 2020 besluttet opprettelse av et felles aksjeselskap med Nordland fylkeskommune som skal eie og utvikle eiendommen. Foreløpige eierandeler er 51 % til Bodø kommune og 49 % til Nordland fylkeskommune. Partene startet i 2020 forberedelsene til kapitalisering av selskapet.
Arbeidet med kommunedelplan for ny bydel er godt i gang. Denne vil legges ut på høring høsten 2021 og vedtas i 2022. Videre arbeides det med et Overordnet miljøprogram som skal legges fram sammen med kommunedelplanen og være førende for utvikling av eiendommen. Dette programmet bygger på tidligere vedtatte mål og retningslinjer for planlegging av ny bydel, samt ambisjonsnivå for ny bydel innen klima, miljø, energi, håndtering av masser og sirkularitet.

Det har blitt arbeidet målrettet med Forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) gjennom 2020. Det er blant annet gjennomført en konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, anlegg og områder. Dette gir konkret kunnskap og læring om fremtidsrettede, integrerte energisystemer, samt peker ut videre innsatsområder for å lykkes med å realisere ambisjonene om nullutslippsnabolag i ny bydel.

I 2020 ble det gjennomført et parallelloppdrag der tre nasjonale og internasjonale plan- og arkitektmiljøer leverte sine forslag til hovedstrukturer, inndeling, innhold/funksjoner og utbyggingsrekkefølge. Det er gjennom året gjennomført en omfattende medvirkningskampanje som resulterte i bred deltakelse fra byens innbyggere og mange konkrete innspill som tas med i det videre arbeidet.

Forsvarsbygg har tidligere gjennomført omfattende miljøtekniske undersøkelser av flyplassområdet og kampflybasen. I 2020 har Forsvarsbygg gjennomført ekstra prøvetaking av overvannsnettet og Avinor har gjennomført kartlegginger ifm. planlegging ny lufthavn. Bodø kommune har på sin side også gjennomført noen supplerende miljøundersøkelser. Det vurderes nå at forurensingsbildet er rimelig avklart. Iris har fått godkjent søknad om etablering av deponi for PFAS-masser, noe som reduserer miljøbelastning og kostnader til lufthavnprosjektet.

Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i ny bydel ble levert av Statens vegvesen i november. Bodø kommune deltok i dette arbeidet, bl.a. gjennom styringsgruppe. Forslag til permanent adkomstløsning er omforent mellom partene. Det vurderes trinnvis utbygging. Konklusjon i rapporten er at det vurderes ikke behov for jernbane og havn i neste 40-årsperspektiv. KVU er sendt på høring.