I dette kapitlet presenteres økonomiske nøkkeltall for Bodø kommune. Tallene er basert på foreløpige regnskapstall for 2020 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Endelige og reviderte tall for 2020 publiseres i juni 2021.

Bodø

2016

2017

2018

2019

2020

Mål

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

2,2 %

2,0 %

-0,2 %

0,5 %

-1,4 %

1,75 %

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

1,9 %

3,2 %

5,2 %

5,5 %

3,0 %

3,00 %

Brutto renter og avdrag i % av driftsinntekter

8,4 %

7,7 %

7,6 %

6,1 %

7,1 %

11,00 %

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter

89,0 %

93,2 %

102,9 %

113,7 %

125,3 %

85,00 %

 

Tallene over viser kommunens nøkkeltall i form av de vedtatte handlingsreglene. Tallene er ikke konserntall, og kan derfor avvike fra tall hos SSB som bruker konserntall. Handlingsreglene er de viktigste indikatorene for kommunen økonomiske bærekraft.

Netto driftsresultat (omtalt som resultatgrad i handlingsreglene) viser hvor mye kommunen har igjen før bruk/avsetning til fond. En anbefaling er at kommunene bør ligge på minimum 1,75 % over tid, for å ha midler til å sette av til reserver og egenkapital til investeringene. Regnskapet for 2020 viser et negativt netto driftsresultat på -1,4 %. I henhold til vedtatt nivå er dette 139,3 mill. kr for lavt. Dette betyr at det ikke ble gjort avsetninger som styrker kommunens økonomi i 2020 samlet sett.

Disposisjonsfondet (omtalt som fondsgrad i handlingsreglene) er på samme nivå som anbefalt.  

Nøkkeltallet brutto renter og avdrag (omtalt som gjeldsbelastningsgrad i handlingsreglene) er lavere enn måltallet. Dette skyldes i at kommunen har utsatt betaling av avdrag i 2020 og betalt kun det som er nødvendig, etter kommunelovens definisjon av minimumsavdrag.

Netto lånegjeld (*langsiktig gjeld korrigert for utlån og ubrukte lånemidler, og omtalt som gjeldsgrad i handlingsreglene) viser en økning i perioden 2016-2020. Dette skyldes at kommunen har hatt en offensiv investeringsplan, der det meste er lånefinansiert. Kommunen har i veldig liten grad egenkapital.