Bodø kommune bygget og rehabiliterte skoler også i 2020. Sentrale prosjekter som har hatt stor oppmerksomhet i 2020 er ferdigstillelse av rehabiliteringen av Aspåsen / Bodø kulturskole.  Bygging av ny skole i Mørkvedbukta pågår og det ble vedtatt en ramme for utvidelse av Bodøsjøen skole.   Hunstad barneskole fikk oppgradert sine utearealer. 

ØKONOMI

Grunnskole går med et mindreforbruk i 2020 på 0,7 mill. kr. Mindreforbruket er dermed på cirka 0,1% av grunnskolens bruttobudsjett, I 2019 var det et merforbruk på 1,25% av bruttobudsjettet. Prognosen i rapport for 2. tertial var et merforbruk var på 8 mill. kr.  Grunnen til det store avviket mellom prognose og faktisk resultat er at BVO har et stort underskudd og flere av skolene lå an til å få underskudd.  Faktisk situasjon ble noe lavere underskudd enn fryktet på de skolene som gikk med underskudd, større overskudd på de skolene som gikk i overskudd og at det skolenes utlegg for Koronatiltak ble dekket inn.     

9 enheter står for et samlet overforbruk på ca 9 millioner kr hvor kun ca 4 millioner av dette er innenfor 2% av bruttobudsjettet.  Det er derfor takket være at andre enheter går med et underforbruk at det samlede resultatet gir et plussresultat.

Samlet sett hadde grunnskole med seg i 2020 et effektiviseringskrav (10 mill kr), underskuddsdekning for de 13 skolene med underskudd (7 mill kr), reduksjon grunnskolekontoret (2 mill kr). Det vil si en samlet utfordring på 19 mill kr.  Resultatet viser dermed at flere virksomheter har bidratt godt til å hente inn denne utfordringen.

Bodø voksenopplæring har fortsatt en utfordring med at elever som gir store tilskudd dvs 1. og 2. år er redusert betraktelig, mens veldig mange elever fremdeles har rettigheter i forhold til de timene de har krav på. Nedgangen i inntekter har også ført til at det ikke er tilstrekkelig ramme til å dekke grunnskole for voksne.  Fallet i elevtall og aktivitet gjør at skolen pr i dag sitter med for store lokaler, med en husleie som det ikke er tilstrekkelig med inntekter til å dekke.  Personal og driftskostnader er redusert i 2020, men ikke i like mye som fallet i inntektene. Underskuddet i 2020 er dermed på ca 5,3 mill kr. 

Elevtallet er økende, en liten årsklasse på ca 570 går ut av 10. trinn og et årskull på rundt 595 kommer inn i 1. trinn i kommunal skole. Det gir en nettovekst på 35 elever, men siden NTG-U tar inn 33 elever på 8. trinnet er elevtallet i de kommunale skolene stabilt.  Elevtallet for skoleåret 2020/21 er på 6056 elever og var på 6059 skoleåret 2019/20. 

PERSONAL

I grunnskoleområdet er det i underkant av 930 årsverk skoleåret 2020/21. Vi har de senere årene lagt til rette for at lærere får videreutdanning for å imøtekomme nye krav i kompetanse-forskriften. Våren 2020 var det 54 lærere på videreutdanning. Høsten 2020 startet 36 nye lærere på videreutdanning. Nedgangen skyldes at det er mindre ramme til kurs og kompetanseheving.  Videreutdanningen har medført at vi har økende grad av lærere i grunnskolen som er kvalifisert i de fagene de underviser i.

I tillegg til å delta i nasjonale satsninger arbeider grunnskolen godt med å utvikle nødvendig kompetanse i de ulike personalgruppene gjennom lærende møter og nettverk. Alle våre møtepunkt med skolene holder høy faglig kvalitet og gjennomføres etter prinsippene for lærende møter og nettverk. Personalet i bodøskolen har et stort engasjement i å utvikle kompetanse og arbeidsmåter i skole og SFO. Skolene har jobbet målrettet og godt med å utvikle kompetanse knyttet til kommunens felles satsningsområder.

Skolen opplever økende utfordringer i å rekruttere kvalifiserte lærere og skoleledere. Det er iverksatt ulike tiltak for å styrke rekrutteringsarbeidet slik at kommunen til enhver tid skal ha kvalifisert arbeidskraft.

MÅL OG RESULTATER

Felles resultatmål for avdelingen i egen oversikt

Arbeid med LK 2020 Fagfornyelsen og Bodø kommunes skolestrategi

Arbeidet med LK 2020, ny nasjonal læreplan og Bodø kommunes egen skolestrategi har stått sentralt i vårt arbeid gjennom hele skoleåret. Vi har hatt god støtte gjennom bl.a Utdanningsdirektoratet sine digitale ressurser (kompetansepakker), Nord Universitet og gjennom vårt gode samarbeid med kommunene i RKK Salten. Verdigrunnlaget i overordnet del skal være viktige retningsgivere i hver enkelt av oss sin praksis, og vi øver på hvordan dette skal komme til uttrykk og merkes hos elever og foreldre.

Elevenes læringsmiljø

Å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø i bodøskolen har fortsatt stor oppmerksomhet. Barnehage- og skolekontoret og deltar fortsatt i en nasjonal satsning om inkluderende barnehage- og skolemiljø. Elevenes læringsmiljø har vært, og er, et sentralt tema i egne møter med enkeltskoler, skoleledere, elevrepresentanter og kommunalt foreldreutvalg. Vi samarbeider også med barne- og familieenheten i arbeidet med å utvikle inkluderende læringsmiljøer.

Barnehage og skolekontoret har satt i gang et kompetansehevingstiltak for samtlige ansatte i skole og SFO som handler om hvordan møte elevenes ulike uttrykk for å sikre at de har det trygt og godt på skolen. Denne kompetansehevingen handler også om å ivareta de ansattes krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven §4-1. Kompetansehevingstiltaket varer ut 2022.

IKT i undervisningen og digitale løsninger

I 2019 nådde vi målet om at alle elevene i grunnskolen skulle ha hver sin digitale enhet. I all hovedsak har elevene på barnetrinnet Ipad og elevene på ungdomstrinn benytter PC. Skolene øker bruken av digitale verktøy i opplæringen. Elever og lærere viser stort engasjement, og bruk av digitale enheter har bidratt til å utvikle nye og mer motiverende arbeidsmåter for elevene.  Vi har i 2020 digitalisert flere skoleadministrative oppgaver og i hjem-skolesamarbeidet.. Dette gjør at vi i stor grad kommuniserer digitalt med foreldre og har digitale elevmapper på alle elever i grunnskolen.