75 55 50 00

Du er her:

Hjemmetjenester

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenesten er et tilbud til personer som bor i hjemme.

Tjenestetilbudet innenfor hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering, praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing.

 • Hjemmesykepleie består av bl.a av hjelp til personlig stell og omsorg ved alle behov, behandling,   veiledning og opplæring. Målet er å opprettholde livskvalitet slik at innbyggerne kan bo i eget hjem lengst mulig.
 • Praktisk bistand består av rengjøring, klesvakt, matlaging/handling og andre praktiske gjøremål.
 • Trygghetsalarm er en alarmknapp hvor i kan tilkalle bistand i akutte situasjoner.
 • Matombringing. Kjølt middagsmat for oppvarming levert hjemme.
 • Hverdagsrehabilitering

For å bli tildelt tjenester må det foreligge et reelt behov for tjenesten. Tildelingskontoret fatter vedtak på tjenesten utfra behov og lovverk. Søknad om tjenester gjøres skriftlig eller muntlig til Tildelingskontoret.

 

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

  Ved behov for helse- og omsorgstjenester må du sende en søknad. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Trygg hjemme

  Trygg hjemme er et samarbeid mellom Bodø kommune og Salten brann. Sammen skal Bodø kommune og Salten Brann ha fokus på brannforebygging i hjem hvor det leveres kommunale tjenester. Bodø kommune gjør en kartlegging av brannsikkerheten ved førstegangs besøk og denne kartleggingen vil også gjentas ved jevne mellomrom. I forbindelse med dette samarbeidet er det laget en brosjyre som skal bidra til å gi deg tips om forebyggende tiltak i eget hjem.

 • Mental helses hjelpetelefon

  Hjelpetelefonen er Mental Helses telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

 • Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon. Telefon: 800 30 196

  Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

  Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.