75 55 50 00

Du er her:

Bolig

Kommunen har et ansvar for personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til disse, enten gjennom kommunale boliger eller ved å bistå med å skaffe privat eid eller leid bolig. Et presset boligmarked medfører desto større utfordringer for de mest vanskeligstilte. Økt boligbygging og utvikling av variert boligstruktur vurderes derfor å være viktig for økt bosetting av vanskeligstilte i egnet bolig.

Videre er det kommunenes rolle å bidra til å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet gjennom kommunale utleieboliger og forvaltning av de boligsosiale virkemidlene startlån, bostøtte og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.

Kommunen har også tildelingsrett i enkelte boliger/borettslag.

 

 • Forside boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

  Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

  Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt i Bodø bystyre 13.februar 2014.

 • Samarbeid om boligfremskaffelse

  Bodø kommune er stadig i kontakt med husstander med behov for leid eller eid bolig, og som ikke får innpass i dagens pressede boligmarked. Kommunen søker derfor kontakt med aktuelle tilbydere i boligmarkedet for å drøfte mulig samarbeid på kort eller lang sikt.

 • Strategisk boligarbeid i Bodø kommune

  Boligplan 2018-2021 er Bodø kommunes grunnlag for strategisk boligutvikling. Det er en helhetlig plan for boligpolitikken og er inndelt i tre målområder: generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organisering.