Bolig Nu skal bidra til at mennesker uten bolig får seg varig og egnet bolig privat eller kommunalt.

Tilbudet er til  bostedsløse personer med ulike utfordringer som har behov for bistand til å finne seg egnet bolig, og som vurderes å kunne nyttiggjøre seg av et varig boligtilbud enten med eller uten bistand.

Målgruppen for Bolig Nu er personer som er bostedsløse og som henvender seg til NAV Bodø for hjelp til midlertidig botilbud. I målsettingen ligger det også et ønske om å redusere antall personer med behov for midlertidig bolig samt redusere lengden på den midlertidige botiden.

Dette er ikke er en ensartet gruppe, men består av personer som av ulike grunner står uten fast bopel. Det er ikke lagt opp til å gi et tilbud til kjente rusavhengige. Eldre og syke personer er ikke i målgruppa for botilbudet, og er heller ikke tiltenkt familier med barn.

Bolig Nu er en del av et etterverntilbud innenfor psykisk helse og/eller rus til
mennesker som kommer fra en form for behandling, og som kvalifiserer seg innenfor rammene til det midlertidige botilbudet. Tilbudet blir en del av oppfølgingen for å finne egnet bolig og gi muligheten til en god start for den enkelte. I arbeidet brukes motiverende intervju som metode, og recovery som faglig plattform.

Bolig NU er lokalisert i Kongensgate 60 og har 7 hybler i bygget.