Eiendommene som er listet opp nedenfor fikk offentlig til skudd til oppføring og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom, har behov for tilrettelagt bolig med lett tilgjengelig heldøgns pleie og omsorg. Bodø kommune skal godkjenne kjøper av andelsleilighet. Alder alene er ikke tilstrekkelig for å bli godkjent

Dette gjelder:

  • Nordre Park borettslag, Yttersvingen 4
  • Østre skolepark, Dronningensgate 60. 2 boliger forbeholdt funksjonshemmede
  • Mølnbakken borettslag, Mølnbakken 52 *)

Eiendsomsmeglere skal opplyse at Bodø kommune har tildelingsrett i disse borettslagene/leilighetene.

Interesserte budgivere må selv sørge for godkjenning hos kommunen, meglere må påse at det foreligger slik godkjenning før bud kan kjennes gyldig.

Alle som har fått kommunal godkjenning er likestilte i forhold til prioritet. Det er den som legger inn høyest bud som får kjøpe andelen.

*) Fast pris (ingen budrunde). Ved flere interessenter vil kommunen gjøre en prioritering av søkerne ut fra kriterier for tildeling av kommunal bolig

Godkjenningsskjema

Interesserte boligkjøpere må fylle ut godkjenningsskjema med opplysning om årsak til boligbehov i hht nevnte kriterier.

Skjemaet sendes til:
Bodø kommune v/ Tildelingskontoret
Postboks 319
8001 Bodø