Leie av kommunal bolig er et tidsbegrenset tilbud og leiekontraktens varighet vil være inntil 3 år. 

Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser i boligmarkedet.

Hvor stor leilighet du kan få tildelt dersom du fyller kriteriene, vil avhenge av husstandens størrelse. Det kan søkes om kommunal bostøtte til delvis dekning av husleien for de med lav/ingen inntekt.