Kommunedirektør Kjell Hugvik legger tirsdag fram «Barnehage og skolebehovsplan for Bodø kommune 2024-2034: En bærekraftig struktur for framtida», som nå skal ut på høring i sju uker.

– Vi legger nå fram et forslag med helt nødvendige grep for å sikre en bærekraftig utvikling av barnehager og skoler i Bodø kommune, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Bodøsamfunnet står framfor betydelige endringer i befolkningssammensetningen. Det blir stadig flere eldre og færre barn og unge. Dette er en trend man ser i de fleste norske kommuner, men også i andre vestlige land. Forslagene i planen bidrar også til at Bodø kommune oppfyller målsetningen om redusert klimagassutslipp og energibruk.

– Helt nødvendig

Den reviderte planen viser at Bodø kommune har 1200 ledige skoleplasser i dag, og dette tallet vil øke til 1900 om ti år. Samtidig viser planen at vedlikeholdsetterslepet på barnehage-, skolebygg og uteområder er på 2,97 milliarder kroner.

Planen viser også at det er for mange barnehager i Bodø, etter flere år med nedgang i fødselstallene.

– Den reviderte planen viser dessverre at nedgangen i antall barn er større enn det som var lagt fram i forrige plan i 2022. Dette medfører at Bodø kommune vil få betydelig reduksjoner i rammetilskuddet til barnehage- og skoledrift. Det er derfor helt nødvendig å foreta strukturelle endringer, slik at flest mulig barn kan gå i barnehage og skole i de nyeste byggene, sier Hugvik.

I planen foreslås følgende tiltak gjennomført i planperioden:

Skole:

  • Østbyen skole legges ned innen 2026. Elevene flyttes til Saltvern skole og Aspåsen skole
  • Flytte u-trinnet i Bodøsjøen til Alstad ungdomsskole innen 2026
  • Flytte u-trinnet i Saltstraumen til Tverlandet fra 2024
  • Alstad barneskole legges ned innen 2026. Elevene flyttes til Grønnåsen skole, Bodøsjøen skole og Hunstad barneskole
  • Saltvern skole omgjøres til barneskole. Ungdomstrinnet flyttes til Bankgata/Rønvik innen 2025

Barnehage:

  • Gjæran barnehage avd. Messiosen legges ned fra høst 2024
  • Bjerkenga miljøbarnehage legges ned innen 2025
  • Saltstraumen barnehage flyttes til skolen (oppvekstsenter) fra 1/1-25
  • Rensåsen barnehage legges ned innen 2025

Alle barnehagebarn har rett på barnehageplass, så når en enhet legges ned, vil barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Endringer

Avdelingsdirektør Elin Eidsvik i oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune påpeker at det er en omfattende, men nødvendig prosess. Hun vektlegger at alle elever, barnehagebarn og foresatte som blir berørt av endringene som nå foreslås, skal ivaretas på en god måte.  

– Et svært viktig og overordnet mål for Bodø-skolen er at elevenes beste skal ivaretas, og alle barnehagebarn har rett til en barnehageplass. Forslagene i barnehage- og skolebehovsplanen vil ikke endre på dette, sier Elin Eidsvik.

Avdelingsdirektøren sier at også medarbeiderne og lederne i de berørte skolene og barnehagene ivaretas på en god måte.

– Ledere ved alle skolene og barnehagene har vært involvert i denne prosessen gjennom egne møter. Det har vært gjennomført ett informasjonsmøte og en workshop med foreldrerepresentanter fra barnehagene og skolene. Tre hovedtillitsvalgte har vært med i prosjektgruppen som har utarbeidet planen, sier Eidsvik og legger til:

– Alle medarbeidere som berøres av endringene vil fortsatt ha et arbeidsforhold i kommunen, men i en annen virksomhet. Den gode barnehage- og skolekompetansen vi har i Bodø kommune trengs mer enn noensinne.

Før endelig forslag til ny barnehage- og skolebehovsplan legges fram til politisk behandling vil forslaget bli drøftet med de hovedtillitsvalgte. Organisasjonene inviteres også til å gi høringsinnspill.

Rekruttering og kompetanse

Barnehage- og skolesjef Tore Tverbakk sier Bodø kommune som arbeidsgiver opplever at rekruttering av barnehage- og grunnskolelærere er blitt mer utfordrende.

– Det er ikke alltid vi lykkes med å rekruttere lærere med tilstrekkelig og riktig kompetanse i alle barnehagene og skolene. Det er spesielt krevende i små enheter og ved ungdomstrinn med få elever. Vi må sikre at alle barn og elever får lik tilgang på kvalifiserte pedagoger gjennom hele sin barnehage- og skoledag, uavhengig av hvor de bor i kommunen, sier Tore Tverbakk.

Reduserte driftskostnader og investeringsbehov

Planen er en revisjon av tilsvarende plan som ble behandlet i bystyret i 2022.

Arbeidet med planen har foregått høsten 2023. Sentralt i arbeidet har vært befolkningsutvikling, lokalenes kapasitet og tekniske tilstand, samt skole- og barnehagefaglige vurderinger. Økonomiske vurderinger som vedlikeholdsetterslep og endrede rammetilskudd har også vært sentralt.

Konkrete effekter av tiltakene for skolesektoren vil være 900 færre elevplasser enn vi har i dag. Da vil det være 315 ledige plasser etter de foreslåtte tiltak.

Tilsvarende vil kommunen få et redusert investeringsbehov i størrelsesorden 780 millioner kroner.

Til sammen vil årlige frigjorte midler til renter og avdrag, bygg- og skoledrift være i størrelsesorden 75 millioner kroner.

​For barnehagesektoren vil effektene være 280 reduserte barnehageplasser (ekvivalenter), et redusert investeringsbehov i bygningsmassen på cirka 24 millioner kroner. Reduserte årlige leie-, drifts- og utgifter til renter og avdrag vil utgjøre cirka 11 millioner kroner.  

Til sammen vil forslagene i planen gi reduserte kostnader for barnehager og skoler på 86 millioner kroner i året.

Bærekraftig struktur for framtida

Overordnet vil effekten av strukturforslagene gi en bærekraftig barnehage- og skolestruktur for framtida. 

– Dette vil samlet gi betydelige årlige driftsinnsparinger, men like viktig er det at kommunen ikke trenger å bruke over 800 millioner kroner i investeringer i bygg som vi ikke trenger for å dekke behovet for areal i skole og barnehager. Disse strukturelle endringene gjør det også mulig for kommunen å møte det økende behovet for investeringer innen helse- og omsorg, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

«Barnehage og skolebehovsplan for Bodø kommune 2024-2034: En bærekraftig struktur for framtida» skal nå ut på høring.