Nordland fylkeskommune legger detaljregulering for ny gang- og sykkelveg ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet iht. plan og bygningslovens §§ 12-3 og 3-7. 

Planforslaget innebærer å legge til rette for en ca. 4 km lang gang- og sykkelveg som kan brukes av gående og syklende – både lokalbefolkningen og turister – langs fv. 17 mellom Godøystraumen og Saltstraumen. Gang- og sykkelvegen skal bedre forholdene for myke trafikanter og gjøre det tryggere og mer attraktivt å ferdes langs fylkesvegen. Reguleringsplanen foreslår å legge ny gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 17.  

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om prosjektet på Saltstraumen skole 13 august kl. 18.00 – 20.00. 

Med tanke på sommerferie har Nordland fylkeskommune utvidet fristen for å komme med innspill. Fristen for å komme med innspill er satt til 25 august. 

Merknader til planforslaget må merkes 24/11190 og sendes skriftlig til: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø, eller på epost til post@nfk.no. Det er også mulig å levere skriftlige innspill på http://www.nfk.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/. 

Plandokumenter:

Plandokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre, eller under ved bruk av mobiltelefon. Det er også en link til en 3D modell av gang og sykkelveien. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. 

Det vil ligge fysiske eksemplarer av planforslaget på følgende steder: 

- Stormen bibliotek 

- Servicetorget Rådhuset 

- Nærmiljøkontoret på Saltstraumen 

Plandokumentene er også tilgjengelig på Nordland fylkeskommunes nettside: http://www.nfk.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/