Rønvikveien gir tjenester til hjemmeboende tjenestemottakere, basert på vedtak fra Tildelingskontoret.

  • Personlig assistanse
    Personlig assistanse til egenomsorg og personlig stell har som formål å bidra til å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

 

  • Praktisk hjelp i hjemmet
    Du kan søke om praktisk bistand/hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål.

 

  • Helsetjenester i hjemmet
    Tjenesten tildeles for å hjelpe deg som av ulike årsaker ikke greier å ivareta egen helse på en forsvarlig måte.