Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt å legge forslag til «Detaljregulering for Bunesåsen, Tverlandet» ut til ny høring.

Hensikten med detaljregulering for Bunesåsen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Detaljregulering ble først vedtatt av Bodø bystyre 16.6.2022. Vedtaket ble påklaget og saken ble sendt til Statsforvalteren for endeling klagebehandling. Statsforvalteren fattet i brev av 1.2.2023 følgende vedtak:

            «Statsforvalteren opphever Bodø kommunes vedtakelse av detaljreguleringsplan for Bunesåsen av 16.06.2022 i sak 22/95 da vedtaket anses å være beheftet med saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på vedtaket innhold, jf. forvaltningsloven § 41.»

Vedtaket  er begrunnet med at konsekvenser for eksisterende bebyggelse er mangelfullt vurdert og at dette kan ha virket inn på vedtakets innhold.

Byutvikling har tatt en ny gjennomgang av planen og konsekvenser for eksisterende bebyggelse. Det er gjort nye vurderinger for fire eiendommer som ligger innenfor eller grenser til planområdet. Vurderingene har vist at planlagt bebyggelse medfører negative konsekvenser for eksisterende bebyggelse i form av blant annet skyggekast. For å redusere de negative konsekvensene foreslås det flere justeringer i byggegrenser samt en justering av illustrasjonsplan som følger saken:

  • Byggegrensa økes fra 4 til 5 m i grensa mot eksisterende bebyggelse.
  • Rundt eiendom 69/23 og 69/53 er det gjort større justeringer i byggegrensa sør og vest for eksisterende bebyggelse.

Leder for Byutvikling mener endringene i planen begrenser de negative konsekvensene i form av redusert sol- og siktforhold for eksisterende bebyggelse. Endringene gir også et større samsvar mellom byggegrense og illustrasjonsplanen. De foreslåtte endringer er ikke vurdert å gi konsekvenser for andre parter.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre (evt. under teksten). Her ligger også lenke til vedtak fra 16.6.2022. 

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2017/19699 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no  

Høringsfristen er 5.august 2023.