Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Bunesåsen slik det er vist på kart med PlanID 2019018, datert 27.04.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 02.05.2022 og planbeskrivelse datert 02.05.2022. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur. Det legges til rette for utbygging av inntil 130 boenheter. Det skal tilrettelegges for en blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus samt noe flermannsbolig og lavblokk. Utnyttelsesgraden er 35 % BYA.

Vedtaket kan påklages innen 4 uker. Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2017/19699.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 23.juli 2022.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre.