Vedtak

Bodø bystyre vedtar kommunedelplan for Skjerstadfjorden, slik der er vist på kart med plan ID 2018001, datert 03.05.2019 med tilhørende planbestemmelser datert 06.05.2019 og planbeskrivelse datert 02.05.2019.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves de deler av reguleringsplan for Vågshavn, Plan ID 5032, som omfatter sjøarealene (se avgrensning s.6 i planbeskrivelsen)

Bakgrunn

Kommunene Fauske, Bodø og Saltdal har utarbeidet en felles plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. Kommunedelplanen er utarbeidet i felles planleggingsprosess.   

Målet med en felles planprosess har vært å utarbeide et helhetlig planforslag, fordelt på tre separate kommunedelplaner, som grunnlag for en felles forvaltningen av sjøarealene. Et viktig mål for planleggingen har vært å fremme en langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt.

Planen vil gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet.

Bystyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages, ref. plan- og bygningsloven § 11-15. Vedtak av kommuneplan.

Eventuelle spørsmål rettes saksbehandler, Kjetil Christensen, epost; kjetil.christensen@bodo.kommune.no eller David Losvik, e-post; david.losvik@bodo.kommune.no

 

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.