Leder Byutvikling har etter delegering, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegeringsreglement, behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:

VEDTAK

Forslag til detaljregulering for Dronningens gate, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget er vist på kart med PlanID 2019015, alternativ 1 og alternativ 2, datert 24.2.2021 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 4.3.2021 og planbeskrivelse datert 2.3.2021.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.

Sammendrag

Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er vedtatt som sykkelrute i Kommunedelplan for sykkel 2018-2025. Planområdet består av Dronningens gate og deler av Parkveien.

Oppstart av planarbeid ble varslet med brev av 11.9.2019, og annonse i Avisa Nordland 14.9.2019. Leietakere, representanter for varelevering, interesseorganisasjoner med videre ble invitert til workshop 25.9.2019. Samme dag ble også grunneiere og befolkningen invitert til workshop. 27.6.2020 ble det varslet utvidelse av planområdet i øst. Det kom tre innspill til varsel om oppstart, og tre ved varsel om utvidelse av planområdet.

Kommunens vurdering er at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget legger opp til ny kryssing for gående og syklende over Parkveien og sykkelfelt på strekningen mellom Parkveien og Bankgata. Fra Bankgata til Hålogalandsgata er det ikke eget sykkelanlegg, men sykling i blandet trafikk.

Det legges to forslag til plankart på høring og offentlig ettersyn. Forskjellen på de to forslagene omhandler plassering og utforming av holdeplasser. 

Spørsmål til planforslaget kan knyttes til kan rettes til Stian Aase, e-post; stian.aase@bodo.kommune.no

Uttalelser/merknader til planforslaget merkes med saksnummer 2019/4147 og sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristen 24.4.2021