Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:  

Vedtak 

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan for RV80 Hunstadmoen - Bodø elv ut på begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes i henhold til plan -og bygningslovens § 12 – 14, andre ledd. 

Reguleringsendringen 

Gjeldende reguleringsplan for RV80 Hunstadmoen - Bodø elv ble vedtatt av Bystyret i Bodø 11.06.2020.  

Jensvoll Næringseiendom AS ønsker å etablere en dagligvarebutikk på området regulert til forretning og midlertidig bygge- og anleggsområde innenfor eiendommene 39/662, 40/279 og 39/1023 ved Sneveien, Stille dal. Bestemmelsene for dette området er vurdert å være for lite detaljert til å gjennomføre utbyggingen, og en mindre del av eiendommen i øst er regulert i to eldre reguleringsplaner fra 1998 og 1979 til hhv. forretning og offentlig trafikkområde. 

Reguleringsendringen går ut på å oppdatere/utfylle plankart og bestemmelser slik at prosjektet kan gjennomføres i tråd med reguleringsplanen. Planområdet utvides slik at hele eiendommen innlemmes i reguleringsplan for RV80 Hunstadmoen-Bodø elv og erstatter deler av de eldre reguleringsplanene. Arealet regulert til offentlig trafikkområde endres til forretning/veiserviceanlegg i tråd med rammene for området ellers og midlertidig bygge- og anleggsområde fjernes. I tillegg gjøres en planteknisk opprydding av arealene langs Sneveien for å få en god tilpasning mot tilgrensende planer. 

Leder Byutvikling vurderer at planendringen kan gjøres innenfor rammene av en forenklet prosess, da de omsøkte endringene er i tråd med hovedrammene i gjeldende plan og bidrar til å kunne gjennomføre utbyggingen av området i tråd med planen. Endringen vil i liten grad påvirke gjennomføring av planen for øvrig og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringen sendes derfor på begrenset høring, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd.  

Forslag til nytt plankart, nye bestemmelser og andre relevante dokumenter til saken finnes i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på liten skjerm). Bestemmelser som berøres av endringer er markert i forslag til bestemmelser.  

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bebyggelsen kan bli. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox. 

Frist for å gi uttalelse til planen er 2. august 2024. 

Eventuelle merknader må merkes med saksnummer 2021/5667 og sendes til bodø kommune, Byutvikling, postboks 319, 8001 eller til postmottak@bodokommune.no