Bodø bystyre vedtok i møte 16. mai oppstart av arbeid med å oppdatere (rullere) kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for Saltstraumen og kommunedelplan for grønnstruktur.

Hovedtema ved rulleringen er å følge opp arealstrategiene i forslag til ny samfunnsdel. Arealstrategien kobler samfunnsdelen og arealdelen sammen og viser hvordan arealdelen kan bidra til å oppfylle målene i samfunnsdelen. Arealstrategien er delt i seks hovedtema:

  1. Prioriterte vekstområder og arealreserver
  2. By- og stedsutvikling
  3. Klima og energi
  4. Næring og verdiskaping
  5. Natur og klimatilpasning
  6. Sjøområdene og strandsonen

Vi ønsker innspill

Ved oppstart av planarbeidet er vi interessert i å få mange innspill. Vi ønsker spesielt innspill på:

  • Informasjon om spesielle utfordringer som har betydning for arealbruk
  • Tema som bør utredes i planarbeidet eller andre innspill til planprogrammet
  • Forslag til ny eller endret arealbruk 
  • Forslag til nye eller endra bestemmelser.

Slik kan du medvirke

Det er flere anledninger for medvirkning underveis i planarbeidet. Har du innspill til fremtidig arealutvikling i Bodø er det viktig å komme med innspillene så tidig som mulig.

Folkemøter

Vi holder  folkemøter i alle kommundeler. Her finner du oversikt over folkemøtene.

Skriftlige innspill

Du kan sende oss skriftlige innspill. Innspill merkes med saksnummer 2024/1938 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. 

Arealinnspill kan også sendes inn via digital innbyggerdialog

Frist for å komme med innspill er 1. september 2024.

Fremdriftsplan

Arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel er lagt opp til å ta i underkant av to år, med oppstart våren 2024 og vedtak i løpet av 2025.