Kommuneplanens arealdel gjelder hele kommunens areal både på land og i sjø, med unntak av de områder hvor vi har kommunedelplaner. For disse områdene vil kommuneplanens arealdel ha supplerende og utfyllende virkning. Dette gjelder for Kommunedelplan for Hernes, Kommunedelplan for Skjerstadfjorden og Kommunedelplan for Saltstraumen.

Planen angir hovedtrekkene for hvordan arealene i kommunen skal brukes, og setter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal planen si hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene.

Kommuneplanens arealdel har en tidshorisont på 12 år. Dette for å kunne legge en langsiktig plan, men ikke for en lengre periode enn man klarer å forholde seg til. Utviklingen i samfunnet skjer raskt. Selv om arealdelen ser 12 år frem i tid vil det for Bodøs del derfor være nødvendig å oppdatere eventuelt endre deler av planen hvert fjerde år.

Kommuneplanens arealdel består av et plankart med temakart, bestemmelser og retningslinjer og en planbeskrivelse. I tillegg er det en konsekvensutredning for alle forslag til endringer, en risiko- og sårbarhetsanalyse og et endringsdokument som omhandler alle endringer som er gjort fra forrige plan.

Den 25.01.2023 gjorde Plan- og miljøutvalget en mindre endring av arealdelen (se vedtak om mindre endring).

Dokumenter og informasjon

Ytterligere informasjon om kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til Byutvikling Plan; postmottak@bodo.kommune.no

Plandokumentene og dokumenter knyttet planen kan lastes ned i menyen til høyre (under dersom man leser dette på liten skjerm).

For å se i plankartet anbefales det å bruke kommunens karttjeneste; Bodø kartportal.