Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er den overordna planen for fremtidig arealbruk i hele kommune. Arealdelen følger opp mål og strategier fra samfunnsdelen og overfører disse til konkret arealbruk. Arealdelen styrer hvor det skal legges til rette for vekst, hvilke arealer som er egnet til bolig og hvilke areal som er egnet til næring. Hvor tett og høyt det skal være lov å bygge og hvordan kan man sikre god kvalitet på bolig, grøntarealer osv. Arealdelen styrer også hvor det ikke skal være tillatt med utbygging. Det kan være viktige naturområder, karbonrike arealer eller områder med verdi for landbruk eller reindrift. 

HVA ER ET PLANPROGRAM? 

Et planprogram er et arbeidsverktøy som beskriver hvordan prosessen er organisert og hvilke føringer som er lagt til grunn. Planprogrammet beskriver hva som er tema for rulleringen, fremdriftsplan og muligheter for medvirkning underveis i planarbeidet.

Bodø bystyre vedtok i møte 16. mai oppstart av arbeid med å oppdatere (rullere) kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for Saltstraumen og kommunedelplan for grønnstruktur.

Hovedtema ved rulleringen er å følge opp arealstrategiene i forslag til ny samfunnsdel. Arealstrategien kobler samfunnsdelen og arealdelen sammen og viser hvordan arealdelen kan bidra til å oppfylle målene i samfunnsdelen. Arealstrategien er delt i seks hovedtema:

  1. Prioriterte vekstområder og arealreserver
  2. By- og stedsutvikling
  3. Klima og energi
  4. Næring og verdiskaping
  5. Natur og klimatilpasning
  6. Sjøområdene og strandsonen

VI ØNSKER INNSPILL

Ved oppstart av planarbeidet er vi interessert i å få mange innspill. Vi ønsker spesielt innspill på:

  • Informasjon om spesielle utfordringer som har betydning for arealbruk
  • Tema som bør utredes i planarbeidet eller andre innspill til planprogrammet
  • Forslag til ny eller endret arealbruk 
  • Forslag til nye eller endra bestemmelser.

SLIK KAN DU MEDVIRKE

Det er flere anledninger for medvirkning underveis i planarbeidet. Har du innspill til fremtidig arealutvikling i Bodø er det viktig å komme med innspillene så tidig som mulig.

FOLKEMØTER

Vi holder  folkemøter i alle kommundeler. Her finner du oversikt over folkemøtene.

SKRIFTLIGE INNSPILL

Du kan sende oss skriftlige innspill. Innspill merkes med saksnummer 2024/1938 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. 

Arealinnspill kan også sendes inn via digital innbyggerdialog

Frist for å komme med innspill er 1. september 2024.

FREMDRIFTSPLAN

Arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel er lagt opp til å ta i underkant av to år, med oppstart våren 2024 og vedtak i løpet av 2025.