Bystyret vedtok i desember 2013 Plan for idrett og friluftsliv 2014 – 2017 med hovedmålet:

Alle i Bodø skal gis anledning til å utøve, delta i og oppleve idrett og friluftsliv.

Barn og ungdom 6-19 år, lite aktive grupper, og personer med nedsatt funksjonsevne var nevnt som viktigste målgrupper. Kommunens særskilte ansvar var utvikling, bygging og drift av større kostnadskrevende anlegg.

Følgende føring for prioritering av handlingsplanen ble satt:

  1. Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet
  2. Rehabilitering av eksisterende anlegg med høy aktivitet
  3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende fasiliteter
  4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning
  5. Tilrettelegging for store arrangement
  6. Støtteanlegg (klubbhus, toaletter, garderober, lager, tribune, p-plass, etc)

I perioden 2014 – 2018 er det etablert, rehabilitert og igangsatt tiltak på anlegg og områder innen idrett og friluftsliv for omlag kr 410 mill. Tiltakene er finansiert av Bodø kommune, med bidrag fra ulike statlige og fylkeskommunale støtteordninger, private med lag/foreninger og næringsliv.