Tabellen viser realiserte og påbegynte tiltak i regi av Bodø kommune i perioden 2014 – 2018.

Ferdigstilte/påbegynte tiltak 2014 - 2018

 

Til og med 2017 ble det realisert tiltak for kr 175 mill., i tillegg er det igangsatt nye tiltak i 2018 for kr 81 mill. Samlet investering for perioden er omlag kr 256 mill. brutto. Bodø kommunes netto egenandel av disse kostnadene er om lag kr 115 mill.

Bankgata flerbrukshall var det største løftet i perioden, og ble realisert i 2015 i samarbeid med Nordland fylkeskommune (NFK). Hallen erstattet seks nedlagte gymsaler med sine potensielt ni ulike aktivitetsrom.

Helligvær har fått sitt all-aktivitetshus, inkludert gymnastikksal.

Saltstraumen og skolene i Rønvik og på Saltvern (2) har fått nye kunstgressbaner. Med dette er 18 større og mindre kunstgressbaner etablert i kommunen, og den såkalte «kunstgressbane-pakken» er ferdigstilt som planlagt.    

Bodø Spektrum KF har gjort betydelige rehabiliteringer på Aspmyra stadion, i Bodøhallene og i Nordlandshallen.

Øvrige viktige tiltak har vært fortsatt satsing på bostedsnære tur- og skiløyper. Mange større og mindre tiltak er gjort i hele kommunen, også av lag- og foreninger/private. Opparbeidelse av «Keiserstien» og skitraseen rundt Soløyvatnet er de største enkeltinvesteringene. Siste del av skiløypa rundt Soløyvatnet ble ferdigstilt og tatt i bruk i november 2017.

På Tverlandet nye skole er det under bygging bl.a. en mindre hall med to gymnastikksaler, samt diverse aktivitetsanlegg på uteområdene.

Flere større tiltak er politisk vedtatt med byggestart i 2018, bl.a.:

Rulleskianlegg på Bestemorenga, opprusting skolegården ved Bankgata skole, tre utendørs treningsparker, samt diverse tiltak for å fullføre oppgraderinger på hovedstinettet i Bodømarka.