I forrige handlingsplan 2014 – 2017 var 22 kommunale og private tiltak vedtatt realisert for samlet brutto kostnad kr 120 mill. Halvveis i planperioden, 10. des. 2015, ble planen rullert. Allerede da var 44 tiltak realisert for brutto kostnad kr 163 mill. I økonomiplanen 2016 – 2019 ble det av bystyret satt av kommunale investeringsmidler til 24 nye tiltak.

Ved rulleringen i desember 2015 besluttet bystyret i tillegg å løfte fram ytterligere 19 uprioriterte tiltak. Blant disse er nå fem realisert og fem er under prosjektering/bygging.  

Av større prioriterte tiltak fra planen 2014 – 2017, medtatt rulleringen for 2016 – 2017, er det kun ishall som fortsatt ikke er realisert. Øvrige prioriterte tiltak er under vurdering/ prosjektering eller har finansiering i gjeldende økonomiplan.

I femårsperioden er det realisert mange flere tiltak enn planen la opp til fra 2014. Bodø kommune har planlagt, finansiert og bygd de største og de fleste idrettsanleggene. Det er positivt å se at private har gjennomført et tyvetalls prosjekter. Her spiller nok også kommunens tilskuddsmidler en betydelig rolle ved siden av lokalt engasjement. Private/lag/foreningers forventninger til kommunal medvirkning og finansiering er høy, det vises også på tiltakene som er spilt inn for neste planperiode.

Gjennomførte tiltak i planperioden har medført nye muligheter for organisert og egenorganisert aktivitet. Noen idretter og aktiviteter hadde lav eller ingen anleggsdekning ved inngangen til forrige planperiode. Dette er løst med bl.a. ny turnhall, kunstgressbanepakken, rehabilitert alpinanlegg i Vestvatn og bynært alpinanlegg på Skarmoen. Bordtennis, bryting og taekwondo har fått plass i nye Bankgata flerbrukshall. Klatrehall er under bygging.

Viktige strategier i forrige planperiode var å prioritere nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Bodø kommune har de siste årene bevilget ca. kr 1,5 mill. pr år til opprusting av noen skolegårder, og tilsvarende til barnehagenes uteområder. Dette kommer i tillegg til ordinære driftsmidler og ekstra bevilgninger til uteområdene på nye Tverlandet skole og Bankgata ungdomsskole. Bevilgningene har bidratt til bedre kvalitet på enkelte skoler, men fortsatt er det stor kvalitetsforskjell på skolegårdene. Forskjellene bør utlignes.     

For private er det gode statlige og kommunale stønadsordninger til opparbeidelse av nærmiljøanlegg som f.eks. akebakker, skileikanlegg, isløkker, ballbaner og bmx-baner. Med egeninnsats er det ofte mulig å få dekt omtrent alle kontante kostnader. Likevel er antall søknader fra private gått ned de siste årene. Flere nærmiljøanlegg bygd de siste 10-20 årene er mindre brukt og driftes ikke. Årsakene er sammensatte og bør drøftes nærmere. 

Kommunens opprusting av de bostedsnære turstiene har gitt resultater i form av bedre kvalitet og høyere bruk. Tellinger av passeringer i marka bekrefter dette. Informasjon og gode stønadsordninger har også stimulert private til stibygging og skilting i kommunen.

Rehabilitering og ivaretakelse av eksisterende anlegg var prioritert høyt i forrige planperiode. Flere tiltak er gjort for å oppgradere til dagens forventede høyere standard. Eksempler er tidligere grusbaner som har fått kunstgress, gamle stitråkk er drenert og fått topplag med grus, lysanlegg er oppgradert i løyper, haller og baner, ventilasjonsanlegg og akustikktiltak er utført, osv. Likevel kunne og burde flere anlegg og områder vært bedre ivaretatt.

Ved realisering av nye tiltak er det oppmerksomhet rundt at anleggene skal være mest mulig universelt utformet og tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Et godt eksempel er Bankgata flerbrukshall, og det gjøres tiltak i skolene og skolegårdene. På eldre anlegg og flere steder i friluftsområdene kan det gjøres mer for å bedre tilgjengeligheten.

I kommende planperiode bør rehabilitering og opprusting av eksisterende anlegg og områder prioriteres foran nyanlegg. 

 I planperioden 2014 – 2017 var det også listet opp 59 ulike forvaltningsoppgaver. En god del av disse er gjennomført. Underveis i perioden er det behandlet og utredet langt flere oppgaver og saker.