Omfanget av organisert idretts- og friluftsaktivitet er relativt høyt i Bodø. Det er av stor betydning at dette blir opprettholdt og gis muligheter for videre utvikling. Frivillighetens rammebetingelser for utøvelse av fysisk aktivitet bør fortsatt stimuleres fra kommunens side. Dette skjer gjennom ulike tilskuddsordninger, faglig veiledning og videre planlegging, etablering og drift av ulike anlegg og areal for fysisk aktivitet. Frivillighetens rolle vil først og fremst være ivaretakelse av den organiserte aktiviteten, men også utvikling og skjøtsel av mindre anlegg og områder kan være fordelaktig. 

Kommunens formelle samarbeidspartnere innen frivillig sektor vil fortsatt være Bodø idrettsråd og Bodø friluftsforum.