For å fremme god folkehelse er trivsel, tilhørighet og mulighet for fysisk utfoldelse viktig. I denne sammenhengen er det sentralt med en bevisst tenking, handling og investering i tiltak og rammer som kan legge til rette for å øke aktiviteten blant små og store innbyggere. Tilgjengelig areal og anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og idrett er nødvendig for å stimulere til, og fremme mer fysisk aktivitet. Dette kan også bidra til en styrking av Bodø som vertskapskommune både for næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Nasjonale føringer har forsterket betydningen av satsing på fysisk aktivitet de siste årene. Eksisterende visjon, mål og målgruppe fra forrige plan for idrett og friluftsliv samsvarer godt med nasjonale mål og opprettholdes og videreføres i dette planarbeidet.

Kulturdepartementet (KUD) har satt som krav til kommunene at det skal være en vedtatt kommunal plan for idrett og friluftsliv, for dermed å sikre:

  • Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
  • Klarere prioritering i kommunene
  • At anlegg blir sett i et større helhetsperspektiv

Dette kravet er forankret i at utbyggingen av idrettsanlegg stadig har blitt utvidet til nye anleggsgrupper og nye målgrupper, og at det over tid har oppstått behov for bedre styring av bruken av spillemidler, - dette ut fra generelle samfunnsmessige, anleggspolitiske og idrettspolitiske målsettinger.

Planen er grunnlagsdokumentasjon for å kunne søke spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.