Prioritering mellom behov

Bystyret i Bodø har vedtatt økonomiplanen for 2018-2021. Det legges opp til å investere for over kr 400 mill. til omlag 20 forskjellige anleggstiltak innen idrett og friluftsliv. Dette er til kommunale anlegg og som tilskudd, lån og garantier til private tiltak. Omtrent parallelt har bystyret vedtatt å gjennomføre en revisjon av Plan for idrett og friluftsliv. Lag/foreninger og andre har spilt inn sine ønsker og behov, og mange har forhåpninger til at deres initiativ får støtte.

Nåværende økonomiplan er bindende ut 2018. Det er denne planens oppgave å synliggjøre de behov som foreligger fra 2019, uavhengig av Bodø kommunes tidligere vedtak eller økonomi. 

En sentral problemstilling i kommunes idrettspolitikk er hvordan en ivaretar, utvikler og prioriterer mellom ulike anlegg. En rekke faktorer skal hensynstas når idrettsanlegg skal bygges: folkehelsen, breddeidrettens behov, toppidrettens behov, aktivitet for barn/ungdom med mer. I tillegg vil prioriteringene være av geografisk karakter knyttet til hvor anlegg skal bygges, samtidig som prioriteringer må gjøres mellom de ulike særidrettene og deres behov. Bodø kommune har i tillegg et spesielt ansvar for å ivareta skolenes behov for gode og funksjonelle kroppsøvingslokaler, som også skal kunne brukes av idretten og andre etter skoletid.  

I Bodø er de fleste idrettsgrener, som det er tradisjon for i Norge, representert. Antall medlemskap i idrettsklubbene og bedriftsidretten er høyt. Dette er positivt for innbyggerne og for kommunen som sådan. Antall idrettsgrener gir mulighet for mange valg for innbyggerne. Imidlertid gir det også noen utfordringer for kommunen. Forventningene til innbyggerne om hva det offentlige skal tilby er større enn hva som er mulig å imøtekomme på anleggs-siden.

Alle anleggstyper for idrett som søkes etablert, skal gis en behovsvurdering både sett opp mot forventet aktivitetsmengde i anlegget, og økonomi/drift i forhold til investeringen. Som regionhovedstad er det også viktig å være tilrettelegger for større idrettsanlegg som gir rom for store idrettsarrangement, men samtidig ivareta lokale behov for idrettsanlegg i bydelene.