Vår målsetting er å gi målgruppen

 • Et helhetlig tjenestetilbud
 • Forutsigbare tjenester som muligjør selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfunnslivet
 • God kvalitet på tjenester i samsvar med tjenestemottakers behov
 • Færrest mulig tjenesteytere for tjenestemottaker å forholde seg til
 • Miljøtjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud, aktivitetstilbud, avlastning i og utenfor hjemmet, støttekontakt og BPA.
   

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret. 

Miljøtjenesten tilbyr

 • Døgnbemannede botilbud
 • Aktivitet og avlastning
 • Brukerstyrt personlig assistanse 
 • Praktisk bistand
 • Støttekontakt
 • Privat avlastning

Avdelinger