Vår målsetting er å gi målgruppen

  • Et helhetlig tjenestetilbud
  • Forutsigbare tjenester som muligjør selvbestemmelse og aktiv deltagelse i samfunnslivet
  • God kvalitet på tjenester i samsvar med tjenestemottakers behov
  • Færrest mulig tjenesteytere for tjenestemottaker å forholde seg til
  • Miljøtjenesten yter de tjenester hver enkelt har behov for, både når det gjelder botilbud, aktivitetstilbud, avlastning i og utenfor hjemmet, støttekontakt og BPA.
     

Har du behov for noen av våre tjenester, kontakter du Tildelingskontoret.