Vi kan: 

  • bistå fastlegene i basal utredning av demenssykdom 
  • kartlegge symptomer og utfordringer knyttet til hukommelsesvansker 
  • gi informasjon om demens gjennom samtale og kurstilbud 
  • informere om hjelpetilbud, hjelpemidler og gi praktiske råd for bedre hverdagsmestring 
  • tilby tidlig oppfølging 
  • bistå med kontakt og samarbeid med hjelpeapparatet 
  • være til støtte for de som er berørt, og trenger noen å snakke med 

 

Basal demensutredning

Hukommelsesteamet mottar henvisning fra fastlege. Etter at vi har mottatt henvisningen, kontakter vi personen og pårørende for samtale og for å undersøke hukommelsen nærmere.

Vi benytter kartleggingsverktøy i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for demens.

Vi bruker god tid, og er opptatt av at dette skal bli en trygg opplevelse for den enkelte.  Hukommelsesteamet skriver i etterkant en rapport som sendes fastlege. Fastlege konkluderer og gir informasjon til sin pasient og pårørende. 

 

Tidlig oppfølging

Henvendelse kan komme fra personen selv, pårørende, helsetjenester i kommunen, fastleger, Kløveråsen og Nordlandssykehuset

Tidlig i et demensforløp kan de fleste klare seg selv uten så mye hjelp. Det er likevel viktig å knytte kontakt med helsetjenesten. 

Personen med demens og pårørende får en kontaktperson i Hukommelsesteamet. Det tilbys jevnlig kontakt og samtaler for å bli kjent, oppleve støtte i å bearbeide en ny situasjon, få informasjon, tilgang til aktuell velferdsteknologi og annen hjelp ut ifra behov. 

Det tilbys Mestringskurs og Pårørendeskole.

Den enkelte skal ha mulighet til å bestemme og medvirke i eget liv, og fortsette med de hverdagsrutiner, aktiviteter og interesser som gir mening for nettopp dem.