Kommunene Fauske, Bodø og Saltdal har utarbeidet en felles plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. Kommunedelplanen er utarbeidet i felles planleggingsprosess.   

Målet med en felles planprosess har vært å utarbeide et helhetlig planforslag, fordelt på tre separate kommunedelplaner, som grunnlag for en felles forvaltningen av sjøarealene. Et viktig mål for planleggingen har vært å fremme en langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt.

Planen gir grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene, stimulere til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.