Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter langs fylkesveien, gjennom å legge til rette for bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Fv. 17 ved Godøystraumen og tettstedet Saltstraumen, inkludert ny bro over Godøystraumen.

I forkant av reguleringsplanen har ulike trasévalg for ny gang- og sykkelvei blitt vurdert gjennom en mulighetsstudie. Basert på mulighetsstudien jobber man nå videre med to alternative traséer for gang- og sykkelveien, begge parallelt med fv.17, hhv. på nord- eller sørsiden av veien. Begge alternativene vil utredes i planprosessen, men det tas sikte på å kun sende ett alternativ til sluttbehandling.

Fordi planen berører Saltstraumen marine verneområdet, vurderes det at planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter §10, og derfor skal konsekvensutredes. I oppstartsmøte med Bodø kommune er det vurdert at tema landskap/landskapsvirkning og naturmangfold skal konsekvensutredes.

Relevante dokumenter om planarbeidet finnes på menyen til høyre (eller under hvis du leser dette på mobil).

Innspill til planarbeidet merkes 23/9868 og sendes til post@nfk.no eller Nordland fylkeskommune PB 1485, Fylkeshuset, 8048 Bodø innen høringsfristen 20. juni 2023. Du kan også finne info om planarbeidet og sende innspill til høringen via denne lenken: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Ane Finstad på e-post anefin@nfk.no