I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Buggegården, Bankgata 24. Det kunngjøres samtidig høring av planprogram for konsekvensutredningen.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger på Bankgata 24A.

Planområdet omfatter hele eller deler av gnr. 138/666, 138/719, 138/1022, 138/3778, 138/4702 og 138/4703.

Planområdet ligger ut mot Bankgata, syd for Parkveien, sentralt i Bodø sentrum. I nord og mot sørvest, følger planavgrensningen eiendomsgrensen og plangrensen til gjeldene planer. Krysser så planlagt vei, går litt inn i grøntområde, før den treffer eiendomsgrensen. Følger så denne, mot syd går den litt inn i Bankgata 24B for så å medta felles vei og krysser så Bankgata. Mot nord følger den plangrensen til gjeldene plan og eiendomsgrensen. Mot nordvest følger den plan og formålsgrensen til start punktet. Planavgrensningen tar også med litt av formålet bolig i planen for Plysjbyen, for å sikre frisikt når man skal kjøre ut i Bankgata.

Reguleringsplanen utarbeides av Boarch arkitekter as på vegne av Bodø kommune ved Utbyggings- og eiendomsavdelingen.

Konsekvensutredning
Saken faller inn under forskrift om konsekvensutredninger: Forskriftens § 6 b, vedlegg 1 pkt. 25 «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.»

Åpent møte
Det innbys til informasjonsmøte på i folkeforum Rådhuset onsdag 10. mai kl. 19:00.

På møtet vil det orienteres om de foreløpige tanker rundt planarbeidet med ny boligbebyggelse på Gimle-tomten og trafikkforholdene. Planarbeidet er helt i begynnerfasen og det vil under møtet være ønskelig å høre kommentarer fra beboerne i strøket. 

Innspill og mer informasjon

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no. Kunngjøringen kan også sees på Bodø kommunes hjemmesider https://bodo.kommune.no/planprosesser.

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen lørdag 10. juni 2023.