Vedtak:

Bodø bystyre vedtar endring av reguleringsplan for Rådhusparken/Solparken, slik den er vist på plankart med plan ID 2015010, sist datert 12.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 12.12.2019. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd.

 Bystyret gir rådmannen i oppdrag å forberede skiltvedtak og gjennomføre skilting av Prinsens gate mellom Torvgata og Prof. Schyttes gate slik at det innføres forbud mot biltrafikk med unntak av trafikk til Nordlandsmuseet og Bodø domkirke.

Oversendes administrasjonen:

5 av de 20 parkeringsplassene foran postkontoret settes av for besøk til Rådhuset.

Hensikten med endringen er å binde Rådhusparken og Solparken sammen, og få en trygg forbindelse mellom disse. Prinsens gate mellom Havnegata og Torvgata er regulert til gang-/sykkelvei, hvor biltrafikk ikke tillates. I tidligere plan var gata regulert til sambruksområde (shared space), hvor biltrafikk var tillatt, men på myke trafikanters premisser.

Forbud mot biltrafikk i Prinsens gate mellom Torvgata og Prof, Schyttes gate er en følge av reguleringsvedtaket, da gata blir en blindvei uten snumuligheter. Samtidig knyttes parken rundt Nordlandsmuseet og parken rundt Bodø domkirke bedre sammen.

Bakgrunn for saken er vedtak i bystyret 31.10.2019 etter interpellasjon.

Saksbehandler på Byutvikling Plan er Knut Kaspersen, knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no

Vedtaket kan påklages innen 07.03.2020.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune ved Byutvikling Plan, Pb. 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no Merk klagen med saksnummer 2019/8893.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.