Vedtak:

“Bodø bystyre vedtar detaljregulering for Herredshuset, Gjerdåsveien 2 slik det er vist på plankart med PlanID 2020007 i to vertikalnivåer datert 08.02.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 14.06.21 og planbeskrivelse datert 14.06.21.Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd”

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av eiendommen med en blanding av boliger og næring i sammenheng med bevaring av deler av Herredshuset. Nye formål i arealet med utgangspunkt i dagens Herredshus foreslås til bolig, kontor, forretning og tjenesteyting, (BKB) med et samlet areal på inntil 1500 m² BRA nybygg og ombygging. Parkering til boligene skal løses under terreng, med adkomst fra Gjerdåsveien.

Forslagsstiller er Utbyggings- og Eiendomsavdelingen i Bodø kommune, og plankonsulent er Boarch AS.  

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2020/3432. Frist for å klage på vedtaket er 27.11.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Jonas Bjørklund, e-post; jonas.bjorklund@bodo.kommune.no.