Plan- og miljøutvalget har i møte den 02.06.2021 vedtatt å legge områdereguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn:

Vedtak

Forslag til områdereguleringsplan for Molobyen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget er vist på plankart med planID 2017005, datert 03.05.2021, planbestemmelser datert 03.05.2021 og planbeskrivelse datert 03.05.2021.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. jf. § 12-10.

 

Hensikten med planen er å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål (forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, bevertning herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen). Dette som en forlengelse av bykjernen vestover. Det legges gjennom planen til rette for at området kan bli et moderne, bærekraftig og attraktivt by- og boområde når området utvikles på tvers av tomtene i området.

Det er kommunen selv som er ansvarlig for utarbeidelsen av en områdereguleringsplan, men kan overlate til andre å lage forslag til plan jf. PBL § 12-2. De tre største private grunneierne i området har gått sammen om å utvikle sine eiendommer i fellesskap gjennom et utviklingsselskap. Områdereguleringsplanen utarbeides derfor i samarbeid mellom Bodø kommune og utviklingsselskapet Breivika utvikling Bodø AS.

Områdeplanen stiller krav til videre detaljregulering for alle områder regulert til sentrumsformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre eller nederst dersom dette leses på liten skjerm. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til saksbehandler: Mats Marthinussen, mats.marthinussen@bodo.kommune.no

Uttalelse og eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket med saksnummer 2017/4829.

Høringsfristen er 21.08.2021. 

Digitalt folkemøte:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Tidspunkt: 16.08.2021 klokken 18.00. 

På folkemøtet vil det bli gitt informasjon om planforslaget og det vil være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Spørsmål stilles enten via chat eller man "rekker opp hånda" via funksjon i Teams og venter til man får ordet muntlig. Til å svare på spørsmål vil det være deltakere fra Bodø kommune ved Byutvikling og fra Breivika Utvikling Bodø AS.