Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Bodø Storstue på Thalleåkeren kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nytt stadion for Bodø/Glimt på Thalleåkeren, gjennom et byggeprosjekt som også er tiltenkt å romme flere andre funksjoner, med høye miljøambisjoner. Tilskuerkapasiteten er planlagt til 10.000 sitteplasser. Planområdet er delt i to deler, den østlige rommer selve stadion og øvrig innhold over og under terreng, og den vestlige treningsbane, adkomst, og parkanlegg. Byggehøyder for stadion er satt til 54 m.o.h. i tråd med maksimale byggehøyder knyttet til restriksjonsplanen for Bodø Lufthavn. Forslagsstiller er Glimtech AS, og plankonsulent er Norconsult AS.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bygget kan bli: https://arcg.is/0iGeGL

Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus og Stormen Bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: jonas.bjorklund@bodo.kommune.no tlf 75 55 53 47.

Det blir avholdt informasjonsmøte om planarbeidet i folkeforum, Bodø Rådhus 20.oktober kl. 19.00.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2022/1451. Høringsfristen er 05. november 2022.