Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, fattet vedtak om å sende forslag til endring av reguleringsplan for Klinkerveien 6 og 8 ut på begrenset høring.

Vedtak

Leder Byutvikling vedtar å sende forslag til endring av reguleringsplan for Klinkerveien 6 og 8 ut på begrenset høring.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, andre og tredje ledd.

Bakgrunn og hensikt

Gjeldende plan for Klinkerveien 6 og 8 ble vedtatt av bystyret den 25. mars 2021. I etterkant av planvedtak har tiltakshaver avdekket behov for å gjennomføre mindre endringer av reguleringsplanen på følgende punkt:

  • Det er behov for å øke byggehøyden i en mindre del av planområdet.
  • Det er behov for å presisere bestemmelsenes § 4.1.2, slik at det blir presisert hvordan begrensningen av maksimalt tillatt bruksareal skal forstås.
  • Det er behov for å endre planavgrensningen slik at den blir tilgrensende til Bodø havns planområde for Nye Bodø Stamnett- terminal. Endringen av planavgrensningen medfører behov for å legge til en bestemmelse om at parkering kan løses utenfor planområdet.
  • Det er behov for å endre bestemmelsen knyttet til parkeringsløsning § 2.4 Parkering og trafikkarealer. Endringen er basert på rammene i kommuneplanens arealdel, men tilpasset dette prosjektet konkret.
  • Med bakgrunn i at det er ønskelig med økte byggehøyder, samt å etablere parkeringsplasser og utearealer innenfor bestemmelsesområde #1, er det gjort supplerende utredninger knyttet til områdestabilitet/grunnforhold.

Endringsforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av forslagsstiller Løvold Solution AS.

Hensikten med planendringen er å hjemle endringer iht. ovenstående punkter. Frist for å uttale seg til saken er 19. juli 2024.

Eventuelle merknader sendes til bodø kommune, Byutvikling, postboks 319, 8001 eller til postmottak@bodo.kommune.no.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelfon o. l..