Leder Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11 kan sendes på høring og legges til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen å fjerne eksisterende brakkerigg og regulere et nytt bygg i Fridtjof Nansens vei 11. Basert på eksisterende detaljregulering er det foreslått et bygg på 8 etasjer (kote +43), regulert for kombinert arealbruk med kontor, tjenesteyting og hotell. Planforslaget legger opp til parkering i første etasje og etablering av parkeringskjeller. Planforslaget legger også opp til at siste del av Torvgata kan reguleres til gang- og sykkelvei. Dette for senere å kunne utformes som en blågrønn akse for myke trafikanter til Bodø kirkegård, og videre inn i Hernes bydel.

Det er laget en 3D-modell som illustrerer hvordan bebyggelsen kan bli. Det anbefales å åpne 3D-modellen med nettleserne Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Planforslaget ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus, Stormen Bibliotek og kommunens nettsider. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler Kristoffer L. Seivåg: kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2020/4697.

Høringsfristen er 9. juni 2024

Relevante dokumenter til saken er i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon o.l er menyen under.