Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Kvartal 22, Bodø sentrum kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

VEDTAK
Forslag til detaljregulering for Kvartal 22, Sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget er vist på kart med PlanID 2019018, datert 09.09.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 03.09.2020

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. § 12-10.


Formålet med planen er å legge til rette for ombygging av Norrøna hotell til bolig fra 2. etasje og opp. Øvrig del av kvartalet reguleres i henhold til gjeldende plan med unntak av parkeringsanlegg i bakgården der det åpnes for uteoppholdsareal på tak. 

Planområdet er utbygd med bolig og næring (hotell, pub, restaurant, kontor, etc.). I bakgården er det parkering. The Storm (kombinert bolig- og hotellbygning) er under oppføring i den sørøstlige delen av planområdet. Området omfattes av temaplan for kulturminner. Saltens Damp vest i planområdet er regulert til bevaring, det samme gjelder fasaden til Norrøna hotell mot Storgata og Sandgata.

Forslagsstiller er Corponor og plankonsulent er Norconsult AS.

Plandokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no   

Uttalelse og eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2019/8579. 

Høringsfristen er 31.oktober 2020.