Leder for byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Eventyrhaugen, Mørkved kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslagsstiller er Bodø kommune ved Utbygging- og Eiendomsavdelingen. Plankonsulent er Norconsult AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av opptil 90 boliger i ulike størrelser med tilhørende parkeringskjeller, uteoppholdsareal, offentlig friområde og teknisk infrastruktur. Det legges opp til 40 % - BYA utnyttelse i en bebyggelse bestående av 3 blokker i opptil 3-4 etasjer. Det er utarbeidet en støyrapport og sol-skyggestudier som redegjort for i planbeskrivelsen.

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på følgende steder: Servicetorget i Bodø rådhus og Stormen bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: marianne.siiri@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2017/11760. Høringsfristen er 20. oktober 2021.