Søknad sendes Tildelingskontoret.  

I søknaden beskriver du hjelpebehov, hvilke omsorgsoppgaver som må ivaretas og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgsoppgavene som gis er belastende for den som yter omsorgen. 

Det må oppgis om det mottas hjelpestønad fra NAV. Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette før vi behandler søknaden om omsorgsstønad.  

 

Søker du på vegne av den omsorgstrengende, husk å få samtykke til å søke.